Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia II R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2Ind17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia II R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Studenci przystępujący do zajęć muszą mieć zaliczoną Pracownię I R (1100-1Ind23). Ponadto zakładana jest znajomość podstaw fizyki, a w szczególności elektryczności i magnetyzmu, zjawisk związanych z przepływem prądu elektrycznego oraz podstawowej wiedzy o strukturze materii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pracownia II R to zajęcia o charakterze laboratoryjnym. Składa się z dwóch części. W semestrze zimowym zajęcia dotyczą podstaw elektroniki oraz elektronicznych technik pomiarowych i są wspólne dla wszystkich studentów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Integralną, obowiązkową częścią zajęć jest wykład z podstaw elektroniki, odbywający się na przemian z zajęciami praktycznymi.

W semestrze letnim studenci wykonują wybrane przez siebie ćwiczenia z różnych działów fizyki. Ćwiczenia mają charakter zaawansowany, a wykonanie każdego z nich zajmuje kilka tygodni.

Pełny opis:

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu i obejmują naprzemiennie wykłady wprowadzające w tematykę ćwiczeń i ćwiczenia laboratoryjne.

Program zajęć z elektroniki obejmuje 5 bloków tematycznych:

- bierne elementy elektroniczne,

- diody półprzewodnikowe,

- tranzystory i wzmacniacze tranzystorowe,

- układy logiczne (cyfrowe),

- scalone układy analogowe (w szczególności wzmacniacze operacyjne, komparatory, układy zasilające).

Czasy planowane na poszczególne tematy w semestrze zimowym są rożne z uwagi na ich zakres (na każdy temat przypada od 1 do 3 zajęć laboratoryjnych i 1 lub 2 wykłady). W semestrze letnim zajęcia obejmują wykonanie 2 lub 3 zajmujących kilka tygodni ćwiczeń z wybranych działów fizyki.

Literatura:

Do części elektronicznej:

- P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki

- Piotr Górecki, Wyprawy w świat elektroniki (wszystkie części)

- Piotr Górecki, Wzmacniacze operacyjne

- Materiały na stronie elportal.pl, w szczególności kurs "Tranzystory dla początkujących"

Literatura do zaawansowanych ćwiczeń z fizyki zostanie podana przez prowadzącego przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi wykorzystywać urządzenia diagnostyczne i pomiarowe takie jak miernik uniwersalny, oscyloskop, generator, zasilacz laboratoryjny,

- potrafi zaprojektować i zbudować prosty układ elektroniczny oparty o bierne elementy elektroniczne,

- zna podstawy działania elementów półprzewodnikowych,

- rozumie działanie wzmacniacza tranzystorowego,

- rozumie zasadę budowy i działania układów logicznych,

- potrafi zbudować prosty układ cyfrowy,

- potrafi wykorzystać układ wzmacniacza operacyjnego,

- zna specyfikę wykonywania pomiarów w wybranych działach fizyki.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym przystąpienie do każdego ćwiczenia jest możliwe po weryfikacji przygotowania przez prowadzącego zajęcia. Po wykonaniu ćwiczenia należy sporządzić raport. Ocena końcowa z pracowni elektronicznej jest wystawiana na podstawie ocen z testów dotyczących materiału z wykładów i raportów z ćwiczeń (konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego ćwiczenia).

W semestrze letnim przystąpienie do ćwiczenia jest możliwe po zaliczeniu egzaminu wejściowego. Ocena końcowa z tej części zajęć jest wystawiania na podstawie ocen ze wszystkich wykonanych ćwiczeń.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zaliczenie obu części pracowni, a ocena końca jest wystawiana na podstawie ocen z semestrów zimowego i letniego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)