Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia A - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2INZ30
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia A - laboratorium
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć laboratoryjnych jest prezentacja podstaw i zastosowań spektroskopii molekularnej (technik optycznych i magnetycznych).

Pełny opis:

W ramach laboratorium studenci realizują wybrane zajęcia doświadczalne, poświęcone wykorzystaniu technik spektroskopii, stosowanych w laboratoriach naukowych. Dostępne są następujące zagadnienia umożliwiające opanowanie wybranych technik spektroskopowych:

1. Zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w kolagenie

2. Analiza składu mieszaniny ksylenów metodą widm Ramana

3. Analiza widm fluorescencyjnych chininy

4. Analiza prostych widm NMR ((jądrowy rezonans magnetyczny)

5. Podstawy ramanowskiej spektroskopii dyspersyjnej oraz ramanowskiej mikroskopii konfokalnej - parametry wpływające na rozdzielczość spektralną i przestrzenną pomiaru, głębokość próbkowania oraz intensywność sygnału ramanowskiego

Literatura:

Materiały udostępniane i rekomendowane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student powinien:

a) opanować podstawy teoretyczne i zasadę pomiaru prezentowanych technik, znać ich zastosowania oraz umieć interpretować otrzymane wyniki,

b) potrafić wybrać odpowiednią technikę do rozwiązania danego problemu naukowego,

c) rozumieć i krytycznie ocenić zalety i ograniczenia poznanych metod eksperymentalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do wykonania ćwiczenia jest zdanie kolokwium wejściowego, sprawdzającego znajomość podstaw teoretycznych, celu ćwiczenia, sposobu wykonania i stosowanej aparatury. Każde kolokwium wejściowe jest oceniane. Ocena z ćwiczenia obejmuje kolokwium, wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników (w formie raportu).

Ocena końcowa z pracowni jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń, zaokrągloną do 0.5.

Nieobecność na pracowni wymaga usprawiedliwienia. Na pracowni dodatkowej, której termin ustalany jest indywidualnie z prowadzącym można uzupełnić zaległości. Do pracowni dodatkowych mogą przystąpić jedynie studenci, którym do zaliczenia pracowni brakuje nie więcej niż dwóch ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Królikowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)