Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna, laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2INZ03l
Kod Erasmus / ISCED: 13.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna, laboratorium
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą do badań zjawisk fizykochemicznych, planowania i wykonywania eksperymentu oraz opracowywania i przedstawiania wyników doświadczalnych

Pełny opis:

Laboratorium z chemii fizycznej przygotowuje do praktycznego posługiwania się aparaturą do badań fizykochemicznych, uczy planowania i wykonywania eksperymentów oraz opracowywania i przedstawiania wyników doświadczalnych.

Spis ćwiczeń do wyboru:

1. Równowaga ciecz-para w układzie jednoskładnikowym

2. Wyznaczanie objętości molowej roztworu

3. Badanie równowagi między fazą stałą i ciekłą

4. Pomiary kalorymetryczne efektów cieplnych w roztworach

5. Wyznaczanie ciepła i temperatury przemiany fazowej przy pomocy różnicowego kalorymetru dynamicznego (DSC)

6. Wyznaczanie momentów dipolowych

7. Pomiar lepkości kinematycznej cieczy

8. Pomiary nefelometryczne koloidów

9. Wpływ stężenia katalizatora na stałą szybkości reakcji

10. Wpływ siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji

11. Wyznaczanie termodynamicznych parametrów reakcji chemicznych

12. Wyznaczanie współczynników aktywności elektrolitów

13. Pomiar przewodnictwa roztworów elektrolitów

14. Kinetyka reakcji zegarowej Landolta

15. Pomiar napięcia powierzchniowego

Opis przygotował Piotr Garbacz, maj 2018

Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna. PWN

2. B.N. Barrow, Chemia Fizyczna, PWN

3. K. Pigoń, Z.Ruziewicz, Chemia Fizyczna. PWN, 2005

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien potrafić zanalizować i wyjaśnić właściwości związków nieorganicznych oraz napisać odpowiednie reakcje chemiczne. Ponadto powinien zapoznać się z technikami stosowanymi w preparatyce, umieć zaproponować syntezę i metody badania różnego typu związków nieorganicznych, a także zarejestrować różnego rodzaju widma, zinterpretować je, rozumieć ich istotę. Ponadto student powinien sprawnie umieć korzystać z fachowej literatury anglojęzycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność i opis ćwiczenia). Student na początku zajęć zdaje kolokwium, wykonuje ćwiczenie, a następnie opracowuje uzyskane dane eksperymentalne i przedstawia osobie prowadzącej w formie opisu. Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Garbacz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)