Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia technik pomiarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2F14
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia technik pomiarowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://pracownie1.fuw.edu.pl/techpom/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Głównym celem Pracowni fizycznej jest zapoznanie studentów z technikami pomiarowymi stosowanymi w różnych dziedzinach fizyki.

Warunkiem przystąpienia do tych zajęć jest zaliczenie Pracowni wstępnej (1100-1AF26) lub podobnych zajęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pracownia technik pomiarowych służy zapoznaniu studentów z podstawowymi typami doświadczeń w zakresie mechaniki, fal , optyki, ciała stałego i fizyki współczesnej. Warunkiem rozpoczęcia wykonywania ćwiczeń z zakresu Pracowni technik pomiarowych jest zaliczenie przedmiotu Pracownia wstępna.

Pełny opis:

Pracownia technik pomiarowych służy zapoznaniu studentów z podstawowymi typami doświadczeń w zakresie mechaniki, fal , optyki, ciała stałego i fizyki współczesnej. Ćwiczenia wykonywane są pod opieką asystenta. Studenci wybierają ćwiczenie do wykonania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i przygotowują się do niego zgodnie z instrukcją do ćwiczenia dostępną na stronie przedmiotu. Przygotowanie sprawdza i ocenia asystent prowadzący ćwiczenie. Wykonanie ćwiczenia polega na przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, ich opracowaniu i dyskusji. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. W trakcie semestru wykonywane jest dwanaście ćwiczeń z poniższej listy:

Mechanika:

Zadanie M1 - Doświadczalne sprawdzanie drugiej zasady dynamiki Newtona

Drgania:

Zadanie D1 - Badanie drgań wahadeł sprzężonych

Zadanie D2 - Badanie drgań struny

Zadanie D3 - Badanie drgań pręta

Ciepło:

Zadanie C1 - Sprawdzanie prawa Joule'a-Lenza

Zadanie C2 - Badanie przemian gazowych - wyznaczanie temperatury zera bezwzględnego

Zadanie C3 - Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi

Zadanie C4 - Badanie promieniowania termicznego

Fale

Zadanie F1 - Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu

Zadanie F2 - Doświadczenie Younga dla mikrofal

Zadanie F3 - Mikrofalowy interferometr Michelsona

Optyka

Zadanie O1 - Doświadczenie Younga dla światła laserowego

Zadanie O2 - Budowa i kalibracja spektrometru

Zadanie O3 -Wyznaczanie współczynnika załamania szkła i kalcytu metodą kąta najmniejszego odchylenia

Zadanie O4 - Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki (pierścienie Newtona)

Zadanie O5 - Absorpcja światła w materii – prawo Bouguera-Lamberta-Beera

Fizyka Ciała Stałego

Zadanie CS1 - Wyznaczanie przewodnictwa właściwego i stałej Halla dla półprzewodników - wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników

Zadanie CS2 - Wyznaczanie przerwy energetycznej InSb

Zadanie CS3 - Wyznaczanie stałej sieci kryształu LiF

Fizyka współczesna

Zadanie WS1 - Pomiar zawartości radonu w powietrzu

Zadanie WS2 - Wyznaczanie zawartości izotopu 40K w naturalnym potasie

Zadanie WS3 - Badanie efektu fotoelektrycznego

Zadanie WS4 - Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny

Geofizyka

Zadanie G1 - Wyznaczanie bilansu radiacyjnego powierzchni podłoża

Zadanie G2 - Analiza parametrów meteorologicznych

Należy wykonać przynajmniej jedno ćwiczenie z następujących działów: Drgania, Ciepło, Optyka, Fizyka Ciała Stałego, Fizyka współczesna.

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania ćwiczeń z zakresu Pracowni technik pomiarowych jest zaliczenie przedmiotu Pracownia wstępna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność z powodu choroby należy usprawiedliwić zaświadczeniem lekarskim. Dozwolone jest nie więcej niż dwie nieobecności usprawiedliwione. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach uzyskuje się ocenę niedostateczną z ćwiczenia.

Literatura:

1. Henryk Szydłowski, Pracownia Fizyczna

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych typów doświadczeń w zakresie mechaniki, fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej; umiejętność analizy statystycznej danych doświadczalnych; umiejętność dopasowania modelu teoretycznego i dyskusji wyników doświadczalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Po wykonaniu ćwiczenia w laboratorium oceniane jest sprawozdanie z wykonanego doświadczenia, które należy oddać w ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia. Każde sprawozdanie może być jednokrotnie poprawione przez studenta. Nie można wykonywać danego ćwiczenia więcej niż raz. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach uzyskuje się ocenę niedostateczną z ćwiczenia. Ocena końcowa jest średnią z dziesięciu najlepszych uzyskanych ocen. Zaliczenie Pracowni jest możliwe, o ile średnia z uzyskanych ocen jest nie mniejsza niż 3,00. Aby uzyskać zaliczenie pracowni liczba pozytywnie ocenionych ćwiczeń nie może być mniejsza niż 8.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Drabińska
Prowadzący grup: Mateusz Bocheński, Marta Borysiewicz, Aneta Drabińska, Jan Kurpeta, Katarzyna Ludwiczak, Katarzyna Olkowska-Pucko, Jakub Rogoża, Piotr Tatarczak, Andrzej Witowski, Agnieszka Wołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W trakcie zajęć w semestrze 2021Z wykonywane jest dwanaście ćwiczeń z poniższej listy:

Mechanika:

Zadanie M1 - Doświadczalne sprawdzanie drugiej zasady dynamiki Newtona

Drgania:

Zadanie D1 - Badanie drgań wahadeł sprzężonych

Zadanie D2 - Badanie drgań struny

Zadanie D3 - Badanie drgań pręta

Ciepło:

Zadanie T - Budowa i kalibracja termometru.

Zadanie C1 - Sprawdzanie prawa Joule'a-Lenza

Zadanie C2 - Badanie przemian gazowych - wyznaczanie temperatury zera bezwzględnego

Zadanie C3 - Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi

Zadanie C4 - Badanie promieniowania termicznego

Fale

Zadanie F1 - Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu

Zadanie F2 - Doświadczenie Younga dla mikrofal

Zadanie F3 - Mikrofalowy interferometr Michelsona

Optyka

Zadanie O1 - Doświadczenie Younga dla światła laserowego

Zadanie O2 - Budowa i kalibracja spektrometru

Zadanie O3 -Wyznaczanie współczynnika załamania szkła i kalcytu metodą kąta najmniejszego odchylenia

Zadanie O4 - Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki (pierścienie Newtona)

Zadanie O5 - Absorpcja światła w materii – prawo Bouguera-Lamberta-Beera

Fizyka Ciała Stałego

Zadanie CS1 - Wyznaczanie przewodnictwa właściwego i stałej Halla dla półprzewodników - wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników

Zadanie CS2 - Wyznaczanie przerwy energetycznej InSb

Zadanie CS3 - Wyznaczanie stałej sieci kryształu LiF

Fizyka współczesna

Zadanie WS1 - Pomiar zawartości radonu w powietrzu

Zadanie WS2 - Wyznaczanie zawartości izotopu 40K w naturalnym potasie

Zadanie WS3 - Badanie efektu fotoelektrycznego

Zadanie WS4 - Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny

Geofizyka

Zadanie G1 - Wyznaczanie bilansu radiacyjnego powierzchni podłoża

Zadanie G2 - Analiza parametrów meteorologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Drabińska
Prowadzący grup: Aneta Drabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)