Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia i elementy parazytologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO24
Kod Erasmus / ISCED: 13.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia i elementy parazytologii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z bakteriologią, wirusologią, mykologią i parazytologią.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w temat bakteriologii, naturalnej mikroflory człowieka oraz infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i parazytologicznych oka i błon śluzowych, a także strategii zapobiegania im i leczenia. Omówiona jest bioróżnorodność metaboliczna bakterii oraz ich rola w ekosystemach. Wykład wzbogacony jest o wprowadzenie w biologię ewolucyjną widzenia. Prezentowane są również problemy związane z alergiami na grzyby.

Pełny opis:

Treści kształcenia: Podstawy bakteriologii. Taksonomia i nazewnictwo prokariontów. Wielkość i kształty komórek prokariotycznych. Budowa i funkcje komórki bakteryjnej. Laboratoryjna hodowla i metody identyfikacji bakterii. Chromosom bakteryjny. Horyzontalny transfer genów. Podstawy wirusologii: budowa wirusów, morfologia, właściwości, rola, cykle replikacyjne. Konwersja lizogenna. Bioróżnorodność metaboliczna prokariotów. Typy pokarmowe. Sposoby uzyskiwania energii. Wpływ warunków fizycznych na prokarioty. Ekstremofile. Rola bakterii i archeonów w ekosystemach. Udział prokariotów w obiegu pierwiastków. Formy występowania mikroorganizmów w środowisku. Biofilm na szkłach kontaktowych. Związki między organizmami należącymi do różnych gatunków - symbiozy. Mikrobiom człowieka i jego rola. Stany chorobowe. Kompozycja ludzkiego mikrobiomu powierzchni oka. Zakażenia bakteryjne (i wirusowe) w okulistyce. Kontrolowanie rozpowszechniania się chorób. Leki przeciwwirusowe oraz przeciwbakteryjne (antybiotyki i chemioterapeutyki). Sposoby działania związków antybakteryjnych. Farmakoterapia przeciwbakteryjnymi lekami okulistycznymi. Metody sterylizacji i dezynfekcji. Podstawy mykologii (biologia grzybów, stany chorobowe; rozprzestrzenianie, patogeny, objawy, odporność na różnego rodzaju grzybice, izolacja w warunkach laboratoryjnych, hodowla, identyfikacja). Podstawy parazytologii (stany chorobowe, cykle życiowe, rozprzestrzenianie się, mechanizmy patogenne, symptomy chorób wywołanych wybranymi przedstawicielami pasożytów, laboratoryjna identyfikacja pasożytów). Biologia ewolucyjna widzenia.

Literatura:

Mikrobiologia, redakcja Jadwiga Baj. PWN 2018

Mikrobiologia lekarska - Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk, PZWL 2014

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest

przekazanie treści dotyczących podstaw wirusologii, bakteriologii i

parazytologii,mykologii oraz metod diagnostyki zakażeń, a także tematyki dotyczącej sterylizacji i dezynfekcji w zakresie niezbędnym do prawidłowej higieny instrumentów optometrycznych, z którymi pacjent ma bezpośredni kontakt, oraz wstępnego rozpoznawania infekcji wynikających z niewłaściwej

pielęgnacji soczewek kontaktowych.

Wykład przedstawia podstawowe informacje o rozpoznawaniu i sposobach leczenia infekcji bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybowych.

Po zakończeniu kursu student:

wiedza

K_W06 Zna budowę morfologiczną i organizmów patogenicznych dla człowieka oraz rozumie funkcjonowanie organizmu jako całości

K_W21 Posiada wiedzę o zasadach BHPzapewniających bezpieczną pracę w laboratorium,

umiejętności

K_U01 Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii doświadczalnej oraz umie wyjaśnić zasady ich działania

kompetencje społeczne

K_K04 Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej nauk matematyczno-przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z trzech części 1) bakteriologicznej, 2) parazytologicznej i 3) mykologicznej uzupełnionej danymi z wykładu o biologii ewolucyjnej widzenia.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% liczby punktów, które można otrzymać na pisemnym teście kontrolnym. Egzamin może zawierać zarówno pytania testowe jak i pytania otwarte.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajer, Monika Radlińska, Marta Wrzosek
Prowadzący grup: Anna Bajer, Monika Radlińska, Marta Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)