Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia optometryczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO22
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia optometryczna II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do zajęć w Pracowni optometrycznej II jest zaliczenie Pracowni optometrycznej I i zdanie egzaminu ze Wstępu do widzenia obuocznego.

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne dla studentów 2. roku specjalności Optyka okularowa. Kontynuacja praktycznej nauki wykonywania badania optometrycznego obejmująca pomiar amplitudy i wydajności akomodacji, diagnozowanie i optyczne korygowanie zaburzeń widzenia obuocznego, badanie optometryczne dla celów specjalnych (przesiewowe, okresowe, poprzedzające dobór soczewek kontaktowych). Przyjęto schemat badania zgodny ze standardem opracowanym przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.

Pełny opis:

1. Testy widzenia obuocznego I; ruchy oczu

1.1 testy spolaryzowane

1.2 testy przesłaniania

1.3 wersje i dukcje

2. Testy widzenia obuocznego II

2.1 testy forii stowarzyszonej

2.2 testy widzenia przestrzennego

3. Analiza graficzna - pomiary metodą von Greafe

3.1 pomiar forii

3.2 zakresy konwergencji fuzyjnej

3.3 +/- do nieostrości obuocznie

3.4 współczynnik AC/A i współczynnik gradientowy AC/A

4. Badanie akomodacji

4.1 odpowiedź akomodacji

4.2 test cylindra skrzyżowanego do bliży

4.3 skiaskopia dynamiczna

5. Badanie w kierunku wykluczenia odstępstw od stanów fizjologicznych

5.1 obserwacja zewnętrznych narządów ochrony oka

5.2 badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej

5.3 badanie odruchów źrenicznych

5.4 badanie dna oka przy nierozszerzonej źrenicy

5.5 pomiar ciśnienia śródgałkowego

6. Badania dodatkowe przed aplikacją soczewek kontaktowych i aplikacja miękkich soczewek kontaktowych

7. Badanie optometryczne przeglądowe - przy braku dolegliwości

7.1 badania przesiewowe

7.2 badania ze względu na szczególne wymagania wzrokowe

8. Pełne badanie optometryczne

8.1 karta badania optometrycznego

8.2 identyfikacja przypadku - indywidualizacja procedury badania

8.3 zalecenia dla pacjenta

8.4 pomoce optyczne

8.5 skierowanie do specjalisty - podejrzenie patologii, wskazania do ćwiczeń usprawniających/rehabilitujących wzrok

Efekty uczenia się:

nabycie praktycznej umiejętności wykonywania wybranych procedur badania optometrycznego: pomiar amplitudy i wydajności akomodacji, diagnozowanie i optyczne korygowanie zaburzeń widzenia obuocznego, badanie optometryczne dla celów specjalnych (przesiewowe, okresowe, poprzedzające dobór soczewek kontaktowych).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie Pracowni optometrycznej II jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do wakacyjnej praktyki zawodowej (1100-2BO27).

Ocena końcowa z Pracowni jest średnią arytmetyczną trzech ocen, tj.

(a) średniej z ocen z testów wejściowych,

(b) oceny z testu końcowego,

(c) oceny z praktycznego przeprowadzenia klinicznego badania optometrycznego,

przy czym oceny wymienione w punktach b i c muszą być pozytywne.

Warunkiem dopuszczającym do testu końcowego i do badania klinicznego jest udział we wszystkich zajęciach w terminach zwykłych lub dodatkowych. Ponieważ są tylko dwa terminy dodatkowe w semestrze, student ma możliwość odrobienia tylko dwóch zajęć na których był nieobecny w terminach zwykłych. Zatem student nie uzyska zaliczenia jeżeli był nieobecny na więcej niż 8 godzinach zajęć (dwa zajęcia po cztery godziny) nawet jeśli są to nieobecności usprawiedliwione. W/w metody i kryteria oceniania oraz zasady uczestnictwa w zajęciach zawarte są w regulaminie Pracowni Optometrycznej I i II, z którym studenci zapoznają się na początku semestru i akceptują własnym podpisem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Leszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)