Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optometria I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO12
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Optometria I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczony pierwszy rok studiów wyższych na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z podstaw optometrii z elementami optometrii klinicznej oparty na klasycznych podręcznikach optometrii i przeznaczony dla studentów 2. roku kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii.

Pełny opis:

Celem wykładu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładzie i w laboratorium optyki fizjologicznej oraz zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi na których oparte są procedury badania optometrycznego.

Program:

1. Refrakcja i jej związek z budową układu optycznego oka

1.1. Podstawowe wady refrakcji

1.2. Epidemiologia wad refrakcji

1.2.1. Rys historyczny

1.2.2. Częstotliwość i rozkład geograficzny

1.2.3. Zmiany w budowie i zmiany czynnościowe elementów

układu optycznego oka ludzkiego.

1.2.4. Obciążenia dziedziczne i czynniki środowiskowe

1.2.5. Inne aspekty epidemiologiczne wad refrakcji

1.2.6. Wpływ parametrów układu optycznego oka na jakość obrazu siatkówkowego w ujęciu optyki falowej )z elementami formalizmu fourierowskiego)

1.3. Krótkowzroczność

1.3.1. Występowanie krótkowzroczności u pacjentów w różnym

wieku

1.3.2. Klasyfikacja krótkowzroczności

1.3.3. Rozwój krótkowzroczności

1.3.4. Etiologia krótkowzroczności

1.3.5. Różnice środowiskowe w występowaniu i rozwoju

krótkowzroczności

1.3.6. Refrakcyjna składowa krótkowzroczności pojawiającej się w

wieku młodzieńczym i u młodych dorosłych

1.3.7. Stany resztkowej akomodacji

1.3.8. Patologiczne zmiany w oku krótkowzrocznym

1.3.9. Powikłania towarzyszące krótkowzroczności

2. Badanie optometryczne

2.1. Historia pacjenta

2.1.1. Dane uzyskiwane w wywiadzie optometrycznym

2.1.2. Demograficzny profil pacjenta

2.1.3. Historia problemów z widzeniem

2.1.4. Dane dotyczące ogólnego stanu zdrowia i przyjmowanych

leków

2.1.5. Wywiad rodzinny ogólny i dotyczący problemów z widzeniem

2.1.6. Główne ustalenia dokonywane na podstawie wywiadu

2.2. Badanie wstępne

2.2.1. Zaplanowanie i przygotowanie badania

2.2.2. Pomiar ostrości wzroku

2.2.3. Ocena zgrubna pola widzenia

2.2.4. Pomiar ciśnienia śródgałkowego

2.2.5. Pomiar ciśnienia krwi

2.2.6. Pomiar grubości rogówki

2.2.7 Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) i jej wykorzystanie w badaniach struktury tkankowej oka

2.3. Pomiar pola widzenia

2.4. Metody przedmiotowe pomiaru refrakcji oka

2.4.1. Statyczna retinoskopia

2.4.2. Dynamiczna retinoskopia

2.4.3. Komputerowo wspomagane obiektywne metody pomiaru

refrakcji

2.4.4. Aberrometria oka a refraktometria

2.5. Metody podmiotowe pomiaru refrakcji oka

2.5.1. Podstawy subiektywnych metod pomiaru refrakcji

2.5.2. Jednooczna subiektywna refrakcja

2.5.3. Zrównoważenie obuoczne

2.5.4. Procedury "zamglenia"

2.5.5. Refrakcja obuoczna

2.5.6. Alternatywne metody wyznaczenia mocy i osi cylindra

2.5.7. Automatyzacja pomiarów optometrycznych oraz przyrządy do samobadania się pacjenta.

3. Wykorzystanie zjawiska fluorescencji oraz filtrów optycznych w diagnostyce i w terapii widzenia

4. Wpływ diety na stan zdrowia układu wzrokowego

Efekty uczenia się:

Student zna w zaawansowanym stopniu i rozumie podstawowe koncepcje, teorie i zasady postępowania wykorzystywane w badaniu optometrycznym, korekcji okularowej i rehabilitacji wzroku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Patrzykont, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Małgorzata Patrzykont
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Patrzykont, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Małgorzata Patrzykont
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)