Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka dla przyrodników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO11
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka dla przyrodników
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Warunkiem nieodzownym dla zrozumienia tresci wykładu jest biegłość w materiale analizy matematycznej na poziomie roku I i II studiów licencjackich.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład na poziomie nieco wyższym niż elementarnym, przedstawia podstawy rachunku prawdopodbieństwa, najważniejsze rozkłady i ich własności oraz podstawowe koncepcje i metody statystycznej analizy danych.

Pełny opis:

1. HISTOGRAMY I PODSTAWOWE ROZKŁADY

• Zmienna losowa, histogramy. Rozkłady zmiennej losowej. Ciekawostka: rozkł. Bendforda.

• Prawdopodobieństwo. Rozkład płaski zmiennej dyskretnej. Próby Bernoulliego.

Rozkłady zmiennej dyskretnej: geometryczny, dwumianowy, wykładniczy, Poissona. [Linearyzacja rozkładów]. Dystrybuanta.

• Ciągła zmienna losowa. Gęstość prawdopodobieństwa. Rozkłady ciągłej zmiennej losowej: płaski, wykładniczy i normalny (Gaussa). Centralne twierdzenie graniczne.

2. STATYSTYKI OPISOWE I PARAMETRY ZMIENNEJ LOSOWEJ

• Miary wartości centralnej i rozproszenia. Kwantyle, Mediana, Dominanta. Średnia arytmetyczna.

Wartość oczekiwana. Momenty rozkładu. Wariancja zmiennej losowej.

• Wartość oczekiwana i wariancja dla rozkładów: dwumianowego, Poissona, Gaussa i płaskiego.

3. ESTYMACJA PARAMETRYCZNA

• Średnia z próby. Odchylenie standardowe z próby.

• Odchylenie standardowe dla średniej arytmetycznej.

• Badanie rozkładu normalnego. Propagacja niepewności dla zmiennych niezależnych,

• Zaokrąglenia i prezentacja wyniku. Średnia ważona.

4. TESTY HIPOTEZ

• Istota testu statystycznego. Test proporcji.

• Testy z (porównanie z zadaną wartością; dla proporcji; dwóch wielkości). Rozkład Studenta. Test Studenta dla jednej próbki.

• Rozkład i test chi-kwadrat.

5. REGRESJA I KORELACJA

• Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności liniowej w przypadku jednakowych i różnych niepewności.

• [Kowariancja i kowariancja z próby. Propagacja niepewności - zmienne zależne. Współczynnik korelacji i jego własności.]

Opis sporządził R. Nowak, uaktualnienie M. Konecki (2019, 2021)

Literatura:

Sugerowana pozycja podstawowa:

• J. Koronacki i J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001

Uzupełnienie w wersji "lajt":

• J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012;

wersja uproszczona: J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE 2010

• J. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwa Naukowe PWN 2012.

Uzupełnienie dla ambitnych:

• A. Plucińska i E. Pluciński, Probabilistyka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000

• R. Nowak, Statystyka dla fizyków, Wydawnictwa Naukowe PWN, 2002 (+ ćwiczenia, 2002)

Zadania:

• W. Krysicki i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995

Do poduchy:

• A. Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999

• P. Durka, Wstęp do współczesnej statystyki , Wydawnictwo Adamantan, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe metody statystycznej analizy danych

Student rozumie warunki, w jakich te metody można stosować

Umiejętności

Student potrafi rozpoznać problem analizy danych w terminach statystyki matematycznej

Student umie zastosować podstawowe metody analizy danych w prostych przypadkach

Student potrafi zinterpretować wyniki takiej analizy

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na wykładach jest obowiązkowa, ale nieobecności nie są karane (poza brakiem możliwości napisania kartkówki).

• Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dozwolone są maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

• Poza zadaniami rozwiązywanymi na ćwiczeniach prowadzący przedmiot będą przygotowywali zadania dodatkowe do samodzielnego rozwiązania w domu. Nie będzie rygoru rozwiązywania zadań domowych.

• Na wykładach będą krótkie (punktowane) kartkówki.

• Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

• Osoba podchodząca do egzaminu poprawkowego musi podejść zarówno do cz. pisemnej jak i ustnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Konecki
Prowadzący grup: Marcin Konecki, Karol Łukanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Konecki
Prowadzący grup: Marcin Konecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)