Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do widzenia obuocznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO06
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do widzenia obuocznego
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczony 1. rok studiów na specjalności (kierunku) optyka okularowa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Naturalnym rozwinięciem korekcji jednoocznej, której w dużej części poświęcony był wykład i laboratorium optyki widzenia, jest korekcja widzenia obuocznego. Na wykładach poświęconych widzeniu obuocznemu studenci poznają anatomiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania tego widzenia pozwalające zrozumieć dlaczego przetwarzanie w mózgu wrażeń pochodzących z lewego i z prawego oka prowadzi do wytworzenia obrazów o wyższej jakości i większej zawartości informacyjnej niż przy postrzeganiu jednoocznym. Studenci zapoznają się z metodami korekcji specyficznymi dla widzenia obuocznego, mającymi za zadanie nie tylko maksymalizację ostrości widzenia lecz także uwzględniające takie aspekty jak pole widzenia, niezborność czy stereoskopowość. Praktyczne opanowanie umiejętności pomiaru parametrów charakteryzujących widzenie obuoczne nastąpi w ramach Pracowni optometrycznej II

Pełny opis:

Na wykładzie zostaną omówione szczegółowo następujące zagadnienia: fiksacja, wartość kierunkowa, korespondujące miejsca siatkówek, dysparatne miejsca siatkówek, dysparacja, dwuoczna rywalizacja, stopnie widzenia obuocznego, ruchy gałek ocznych, ortoforia, heteroforia, dysocjacja, obszary Panuma, horopter, dwojenie fizjologiczne, postrzeganie przestrzenne, jednooczne postrzeganie przestrzenne, obuoczne postrzeganie przestrzenne, stereopsja, badanie heteroforii w warunkach forii zdysocjowanej, metoda Maddoxa, metoda Graefego, pomiar zakresu horyzontalnej konwergencji fuzyjnej, analiza graficzna relacji pomiędzy akomodacją i konwergencją, korygowanie heteroforii, badanie heteroforii wertykalnej, dysparacja fiksacji, badanie widzenia obuocznego za pomocą testów polaryzacyjnych, testy wyświetlane z rzutnika, zez towarzyszący (heterotropia), zez porażenny, test Wortha.

Literatura:

Andrzej Styszyński, "Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji" Alfamedica press 2009

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Zdanie tego egzaminu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do zajęć w IV semestrze na Pracowni optometrycznej II.

Osoby, które nie zdały egzaminu a zarejestrowały się w USOS na Pracownię optometryczną II powinny się wyrejestrować. Jeśli tego nie dopełnią, zostaną wyrejestrowane przez Dziekanat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski, Tomasz Tokarzewski
Prowadzący grup: Tomasz Tokarzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)