Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO05
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na koniec zajęć odbywa się test zaliczeniowy. Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium końcowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii kontaktu z pacjentem oraz psychopatologii. W ramach wykładu omawiane są różne zjawiska leżące u podstaw problemów w komunikacji. W trakcie wykładów wskazywane są możliwości zastosowania prezentowanych informacji w praktyce.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii kontaktu z pacjentem oraz psychopatologii. W ramach wykładu omawiane są różne zjawiska leżące u podstaw problemów w komunikacji. W trakcie wykładów wskazywane są możliwości zastosowania prezentowanych informacji w praktyce.

Omawiane zagadnienia:

1. Wprowadzenie terminologii z zakresu psychologii i neuropsychologii

2. Zaburzenia pracy mózgu leżące u podstaw problemów w komunikacji z pacjentem

3. Komunikacja z dzieckiem oraz dziećmi ze spektrum autyzmu

4. Modelu komunikacji oraz rozwiązywanie konfliktów.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Sęk, H., Brzezińska A. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2. Gdańsk: GWP.

: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna:

podstawowe pojejścia związane z rodzajami komunikacji

podstawowe zaburzenia neurologiczne mogące leżeć u podstaw problemów komunikacyjnych

Student widzi związek między posiadaniem wiedzy z zakresu psycholiogii a nawiązaniem oraz utrzymaniem profesjonalnej relacji z pacjentem

Student potrafi nawiązać profesjonalny kontakt z pacjentem

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium - Kryterium oceniania:

poniżej 51% poprawnych odpowiedzi - 2

51-60% - 3

61 - 70% - 3,5

71 - 80% - 4

81 - 90% - 4,5

91 - 100% - 5

Na zajęcia obecność jest obowiązkowa. Do zaliczenia konieczne 80% obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duszyk-Bogorodzka
Prowadzący grup: Anna Duszyk-Bogorodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duszyk-Bogorodzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)