Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO05
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii kontaktu z pacjentem oraz pierwszej pomocy. Wcześniejsze zaliczenie specyficznych przedmiotów nie jest wymagane.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii kontaktu z pacjentem oraz pierwszej pomocy. W ramach wykładu omawiane są różne zjawiska leżące u podstaw problemów w komunikacji, włączając a to problemy wynikające z chorób neurologicznych oraz psychologię dziecka. W trakcie wykładów wskazywane są możliwości zastosowania prezentowanych informacji w praktyce.

Pełny opis:

Wykład podzielony jest na dwie części.

Pierwsza z nich poświęcona jest komunikacji z pacjentem. Omawiane są różne podejścia i teorie związane z komunikacją, w tym: z problemy w komunikacji, style komunikacji, zasadami efektywnej komunikacji, źródła oraz powody złej komunikacji. Na kolejnych wykładach omawiane są jednostki kliniczne charakteryzującą się zaburzoną komunikacją, w tym: udary, afazje, różnego rodzaju otępienia. Student uczy się rozpoznawać najbardziej charakterystyczne symptomy tych zaburzeń, rozumie skąd wynikają deficyty w komunikacji oraz jak można sobie z nimi radzić, aby nawiązać skuteczną komunikację z pacjentem. Ostatnim aspektem omawianym w ramach tej części tematycznej jest komunikacja z dzieckiem rozwijającym się typowo i atypowo. Studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami komunikacji z dzieckiem na różnym etapie rozwoju. Każdy z tematów zostanie uzupełniony licznymi ćwiczeniami utrwalającymi zdobyte wiadomości.

W drugiej części wykładu przedstawione zostaną podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Wykład uzupełniony będzie częścią ćwiczeniową na fantomie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Sęk, H., Brzezińska A. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2. Gdańsk: GWP.

2. Moran, P., J. (2017).Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu. Wyd. Harmonia.

3. McKay M., Davis, M., Fanning, P. (2012). Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

4. Goniewicz, M. (2012). Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL

Efekty uczenia się:

Student zna:

1. podstawowe podejścia związane z rodzajami komunikacji

2. podstawowe zaburzenia neurologiczne mogące leżeć u podstaw problemów komunikacyjnych

3. podstawowe problemy związane z komunikacją z dzieckiem neurotypowym i neuroatypowym

4. podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Student wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii do nawiązania oraz utrzymaniem profesjonalnej relacji z pacjentem. Potrafi rozpoznać problemy w komunikacji charakterystyczne dla różnych zaburzeń neurorozwojowych oraz neurologicznych.

Student potrafi nawiązać profesjonalny kontakt z pacjentem, zarówno zdrowych jak z zaburzeniami neurorozwojowymi. Student potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium - w formie pisemnej.

Oceny:

< 51% - 2

51-60% - 3

61 - 70% - 3,5

71 - 80% - 4

81 - 90% - 4,5

91 - 100% - 5

Na zajęcia obecność jest obowiązkowa. Do zaliczenia konieczne 80% obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duszyk-Bogorodzka
Prowadzący grup: Anna Duszyk-Bogorodzka, Maria Pastuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duszyk-Bogorodzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)