Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO05
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia kontaktów z pacjentem i pierwsza pomoc
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na koniec zajęć odbywa się test zaliczeniowy. Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest ocena z kolokwium końcowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej, psychologii kontaktu z pacjentem oraz psychopatologii. W ramach wykładu omawiane są współczesne teorie i badania psychologiczne dotyczące procesów emocji i motywacji, różnic indywidualnych, psychopatologii oraz metod pracy z pacjentem. W trakcie wykładów wskazywane są możliwości zastosowania prezentowanych informacji w praktyce. Treści zajęć zawarte są w trzech blokach - podstawy psychologii, psychopatologia oraz metody pracy z pacjentem

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej, psychologii kontaktu z pacjentem oraz psychopatologii. W ramach wykładu omawiane są współczesne teorie i badania psychologiczne dotyczące procesów emocji i motywacji, różnic indywidualnych, psychopatologii oraz metod pracy z pacjentem. W trakcie wykładów wskazywane są możliwości zastosowania prezentowanych informacji w praktyce. Treści zajęć zawarte są w trzech blokach - podstawy psychologii, psychopatologia oraz metody pracy z pacjentem

Tematy wykładów

1. Definicja pomocy psychologicznej i jej formy

2. Współczesne kierunki psychologiczne: kierunek psychodynamiczny, behawioryzm, podejście humanistyczne i kierunek poznawczy

3. Psychologia emocji.

4. Motywacja. Co to jest "motywacja"? Podstawowe teorie motywacji.

5. Stres. Strategie radzenia sobie ze stresem

6. Procesy uczenia się.

7. Pomoc psychologiczna a wsparcie społeczne

8. Psychoterapia - podejście behawioralne

9. Psychoterapia - podejście poznawcze

10. Psychoterapia - podejście humanistyczno-egzystencjalne

11. Psychoterapia systemowa.

12. Interwencja kryzysowa

13. Rehabilitacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością

14. Psychoprofilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia

Literatura:

literatura obowiązkowa:

1. Sęk, H., Brzezińska A. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2. Gdańsk: GWP.

2. Rakowska, J.M. (2005). Skuteczność psychoterapii. Warszawa: Scholar.

3. Sęk, H., Cieślak R. (2006). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacyjna. Warszawa: WAiP.

5. Prigatano G.P. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa PWN; cz. 2.

6. Linley, P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Grzesiuk L. (red). 2005. Psychoterapia .Teorie. Warszawa: Eneteia. (Rozdziały: Sokolik, Z. Psychoanaliza, s. 25-128; Rakowska, J. Terapia behawioralno-poznawcza, s. 133-174; Grzesiuk L. i Jakubowska U. Terapia humanistyczno-egzystencjalna, s. 177-189; Grzesiuk L. i Jakubowska U. Terapia systemowa, s. 189-195).

8. Pilecka, B. (2005). Kryzys psychologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 9. Zimbardo, P.G. Psychologia i życie. Warszawa, 2004; Wydawca: PWN (wybrane fragmenty)

Strelau, J. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk, 2000; Wydawca: GWP (wybrane fragmenty)

literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński, J., Chyrowicz, Poznaniak W., Toeplitz -Winiewska, M. ( 2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Scholar.

2. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 681-734.

4. Gałkowski, T. i Pisula, E. (2006). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

5. Kriese , M. (2005). Smutek , strata, żałoba. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

6. Kubacka-Jasiecka, D., Budyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Kubler-Ross, E. (2005). Życiodajna śmierć. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o.

8. Łojek E. i Bolewska A.(2008, red.). Wybranie zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.

9. Pąchalska M.(2008). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

10. Rakowska, J.M. (2000). Terapia krótkoterminowa. Warszawa: PWN.

11. Shepherd, G.( 1999). Rehabilitacja w psychiatrii. Pruszków: Towarzystwo Amici di Tworki.

12. Woolfe, R. i Dryden, W. (red). (2003). Handbook of Counselling Psychology. London: Sage. Fragmenty zostaną przetłumaczone i będą dostępne w czytelni.

13. Yalom, I., Leszcz, M. (2005). Psychoterapia grupowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14. Zalewska , M i Schier K. (2005). Psychoterapia dzieci i młodzieży. W: L. Grzesiuk (red). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa. Eneteia.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna:

podstawowe kierunki w psychologii

mechanizmy emocji oraz motywacji

metody pracy z pacjentem

Postawy

Student widzi związek między posiadaniem wiedzy z zakresu psycholiogii a nawiązaniem oraz utrzymaniem profesjonalnej relacji z pacjentem

Umiejętności

Student rozpoznaje podstawowe mechanizmy funkcjonowania emocjonalnego oraz potrafi nawiązać profesjonalny kontakt z pacjentem

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium - Kryterium oceniania:

poniżej 60% poprawnych odpowiedzi - 2

60-69% - 3

70 - 74% - 3,5

75 - 84% - 4

85 - 89% - 4,5

90 - 100% - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duszyk-Bogorodzka
Prowadzący grup: Anna Duszyk-Bogorodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Duszyk-Bogorodzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)