Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO04
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczony pierwszy rok studiów na specjalności lub na kierunku optyka okularowa, obejmujący w szczególności optykę geometryczną, instrumentalną i fizjologiczną, biologię komórki, histologię, podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dla studentów 2. roku kierunku ESOOiO. Podczas zajęć zostaną omówione podstawy anatomii i neurofizjologii narządu wzroku ze szcezgólnym uwzględnieniem podstaw procesu widzenia.

Pełny opis:

1. Anatomia i fizjologia narządu wzroku – podstawy

2. Embriologia i rozwój narządu wzroku

3. Oczodół, Podstawy anatomii i fizjologii okolicy oczodołowej twarzy

4. Brwi, powieki i układ łzowy

5. Mięśnie zewnątrzgałkowe i gałka oczna, ruchy gałek ocznych, kontrola neurofizjologiczna ruchów gałek ocznych

6. Spojówka, nadtwardówka i twardówka

7. Powierzchnia oka i film łzowy – produkcja filmu łzowego, skład, charakterystyka, budowa poszczególnych warstw: lipidowej, wodnej i mucynowej

8. Rogówka

9. Przednia i tylna komora oka, tęczówka, ciało rzęskowe, hydrodynamika cieczy wodnistej, źrenica

10. Soczewka

11. Odcinek tylny gałki ocznej, ciało szkliste, naczyniówka, siatkówka (rozwój i budowa siatkówki, nabłonek barwnikowy siatkówki, podstawy biochemii siatkówki oraz neuroelektrofizjologii)

12. Droga wzrokowa, podstawy fizjologii optyki i refrakcji, akomodacja i presbiopia

13. Nerw wzrokowy, percepcja wzrokowa ( pole widzenia, ostrość widzenia, podstawy neurofizjologiczne widzenia obuocznego, widzenie barw, adaptacja wzrokowa)

14. Centralny układ nerwowy – kora wzrokowa

15. Układ krwionośny i limfatyczny narządu wzroku

Literatura:

„Anatomia i fizjologia narządu wzroku” Al Lens, Sheila Coyne Nemeth, Janice K. Ledford - red. wyd. pol. Marta Misiuk-Hojło - Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010, wyd. 1

Adler’s Physiology of the Eye, Clinical Application wyd. 10; Paul L. Kaufman, Albert Alm; Mosby 2003

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przygotowanie prezentacji na zadany temat oraz zaliczenie wszystkich kartkówek

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ambroziak, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Anna Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ambroziak, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)