Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie zespołowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BN22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie zespołowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Zespołowe projekty studenckie
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z prowadzenia projektów programistycznych w grupach

Pełny opis:

Studenci, pracując nad własnym lub zaproponowanym w danym cyklu przedmiotu projektem, nauczą się metod tworzenia i wspierania projektów programistycznych za pośrednictwem procedury Agile/scrum. Poznają system zarządzania kodem git, chmurowe systemy przechowywania kodów źródłowych takie jak Gitlab lub Github, współczesne praktyki tworzenia aplikacji, devops, zawierające ciągłe testowanie, integrację oraz ciągłe dostarczanie wersji tworzonego projektu.

Efekty uczenia się:

Student potrafi dzielić duże projekty programistyczne na mniejsze zadania, wspólnie je wykonywać, łączyć kod źródłowy kilku autorów w spójną całość, zapewniać jakość i ciągłe dostarczanie tworzonego projektu.

Wiedza: student zna i rozumie:

K_W08 - techniki komputerowe przydatne w pracy naukowej.

Umiejętności: student potrafi:

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), w tym także w języku obcym.

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:

K_K0 - ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, także obcojęzycznej.

Metody i kryteria oceniania:

 • Prowadzenie projektu: 75% oceny oceniana jest poprawność używania instrumentów do wspólnego programowania:
  • dzielenie się zadaniami
  • spisywanie potrzeb w zadaniach
  • ustalanie standardów projektu
  • regularne wykonywanie wzajemnego przeglądu kodu
  • ciągła integracja (continuous integration)
  • ciągłe dostarczanie (continuous delivery)
  • ciągłe testowanie (continuous testing)
 • końcowa prezentacja projektu: 25% oceny
  • prezentacja pomysłu, przebiegu implementacji i działającego projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łach
Prowadzący grup: Grzegorz Łach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)