Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona radiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BF24
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona radiologiczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadaniem wykładu, jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego obowiązującymi w różnego typu jednostkach, w tym również medycznych. Wykład obejmuje przepisy prawne oraz podstawowe zagadnienia praktyczne związane ochroną radiologiczną.

Pełny opis:

1. Przykłady typowych zastosowań technik jądrowych oraz związane z nimi potencjalne zagrożenia.

2. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego. Efekty napromieniania organizmu, rodzaje uszkodzeń, skutki, napromienianie z zewnątrz i od wewnątrz, działania ograniczające skutki napromieniania.

3. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki.

4. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, bezpieczna praca ze źródłami promieniowania, ograniczanie narażenia.

5. Przyrządy dozymetryczne i ich kalibracja.

6. Ustawa – Prawo atomowe i akty wykonawcze, podstawowe przepisy międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy UE.

7. Zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej działalności, wyłączenia uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego.

8. Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników, prace w warunkach narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne.

9. Przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, instrukcje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, plan postępowania awaryjnego.

10. Zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi i otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach i poza pracowniami.

11. Kontrola narażenia pracowników i ogółu ludności, w tym od promieniowania naturalnego.

12. Ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi.

13. Podstawowe zasady transportu źródeł i odpadów promieniotwórczych.

14. Zdarzenia radiacyjne – klasyfikacja, zakładowy plan postępowania awaryjnego.

Literatura:

Ustawa Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze dostępne na stronie www.paa.gov.pl

M. Nałęcz, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, tom 9 „Fizyka medyczna”, Exit 2002

Materiały wykładowcy

Efekty uczenia się:

Wiedza

 student zna podstawowe zasady ochrony radiologicznej

 zna obowiązujące w Polsce przepisy prawne

 zna zasady organizacji ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej

Umiejętności

 student potrafi przygotować dokumenty do wniosku o otrzymanie zezwolenia

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wykładu możliwe jest po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość podstawowych zagadnień z ochrony radiologicznej oraz przepisów prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Agnieszka Korgul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)