Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna i elektroniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BF21
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna i elektroniczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/pracownie.html
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna ma na celu teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawami fizycznymi działania, budową i zastosowaniami układów elektronicznych skonstruowanych z dyskretnych i zintegrowanych układów analogowych i cyfrowych.

Pełny opis:

Zajęcia na Pracowni Fizycznej i Elektronicznej składają się z 10 sesji zajęć praktycznych w laboratorium elektronicznym lub prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem pakietów do pracy zdalnej. Zajęcia praktyczne będą uzupełnione 15 godzinami zajęć przygotowawczych w formie wykładów.

Pracownia umożliwia studentom zapoznanie się z podstawami fizycznymi działania, budową i zastosowaniami układów elektronicznych złożonych z dyskretnych i zintegrowanych układów analogowych i cyfrowych

Podczas kursu słuchacze zdobywają umiejętność stosowania różnych technik pomiarowych, interpretacji danych doświadczalnych, oceny ich błędów oraz porównywania z przewidywaniami teoretycznymi.

Program:

Program Pracowni Fizycznej i Elektronicznej przewiduje wykonanie następujących ćwiczeń laboratoryjnych (literami oznaczono warianty do wyboru, spr. – wymagane jest sprawozdanie))

1. Badanie własności filtrów RC (spr.)

2. Badanie drgań w obwodzie RLC (spr.)

3. Charakterystyka diody germanowej, krzemowej i diody Zenera (spr.)

4. Badanie charakterystyk tranzystora (spr.)

5. Wzmacniacz tranzystorowy (spr.):

a) w układzie o wspólnym emiterze lub

b) w układzie o wspólnej kolektorze lub

c) w układzie o wspólnej bazie.

6. Cyfrowe układy scalone I : bramki i operacje logiczne

7. Cyfrowe układy scalone II : przerzutniki, liczniki, dekodery

8. Cyfrowe układy scalone III (spr.) : projektowanie własnego układu cyfrowego (stopera)

9. Analogowe układy scalone I (spr.) :

a) wzmacniacz operacyjny odwracający, różniczkujący lub

b) wzmacniacz operacyjny nieodwracający, całkujący

10. Analogowe układy scalone II (sygnalizator temperatury).

Uwaga! Program może ulec zmianie w przypadku kinieczności prowadzenia zajęć zdalnie lub zmniejszenia liczby zajęć stacjonarnych w związku z ograniczeniami sanitarnymi.

Wszystkie aktualne informacje zostaną publikowane na platformie Kampus.

Literatura:

1. Instrukcje do ćwiczeń dostępne na Kampusie

2. Paul Horowitz, Winfield Hill, Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2,

3. Thomas C. Hayes, Paul Horowitz, Learning the art of electronics: a hand-on lab course

4. John Watson, Elektronika

5. Piotr Górecki, Wyprawy w świat elektroniki oraz Wyprawy w świat elektroniki. Wyższy stopień wtajemniczenia

6. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

7. T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

8. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

9. Kurs elektroniki Forbot [poziom I i poziom II] oraz kurs techniki cyfrowej Forbot [cyfra]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć w ramach Pracowni FiE studenci posiadają wiedzę o zjawiskach i technikach pomiarowych stosowanych w badaniach zjawisk fizycznych. Posiadają umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (multimetry, oscyloskop, komputerowe systemy zbierania danych). Studenci posiadają umiejętność planowania i prowadzenia pomiarów. Posiadają umiejętność interpretacji danych doświadczalnych oraz potrafią dokonywać analizy wyników z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. Studenci potrafią zaprojektować, zbudować i uruchomić podstawowe układy elektroniczne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecność należy usprawiedliwić odpowiednim zaświadczeniem. Przewidywane są terminy dodatkowe dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły być obecne na zajęciach.

Każde ćwiczenie wykonywane na Pracowni fizycznej i elektronicznej jest oceniane; ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonanie ćwiczenia (kartkówka), sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia.

Zajęcia przygotowawcze kończą się kolokwium końcowym.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen za wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.

Ocena końcowa z Pracowni fizycznej i elektronicznej wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z kolokwium końcowego (ocena z kartówki liczona jest z wagą 0.2, ocena z raportu-z wagą 1, a ocena z kolokwium-z wagą 2).

Kartówki będą odbywały się poprzez platformę Kampus.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wardecki
Prowadzący grup: Mateusz Goryca, Grzegorz Grzelak, Zenon Janas, Alexander Krupiński-Ptaszek, Jan Kurpeta, Przemysław Oliwa, Barbara Piętka, Dariusz Wardecki, Natalia Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)