Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BF07
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Termodynamika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia; zainteresowanie wiedzą przyrodniczą. Zalecane zaliczenie wcześniejszych wykładów kursowych z Mechaniki oraz Elektryczności i magnetyzmu.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest podstawom pojęciom, zasadom i procesom z dziedziny termodynamiki.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów III-ego semestru studiów na kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie” na specjalnościach Neuroinformatyka i Fizyka Medyczna. Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć i zjawisk z zakresu termodynamiki.

Program:

Elementy Termodynamiki

• Temperatura. Równowaga termiczna. Pomiar temperatury. Skale temperatur. Termometr gazowy. Rozszerzalność cieplna.

• Kinetyczno-molekularna teoria gazów. Opis makroskopowy i mikroskopowy. Ruchy Browna.

• Gaz doskonały. Kinetyczna teoria gazu doskonałego. Ciśnienie i związek z kinetyczną teorią gazów. Temperatura a energia kinetyczna. Rozkład prędkości cząstek w gazie doskonałym. Rozkład Boltzmanna. Równanie stanu gazu doskonałego. Przemiany gazowe.

• I Zasada Termodynamiki (IZT):

Ciepło, praca, energia wewnętrzna, równowaga termiczna, ciepło właściwe, IZT a przemiany gazowe

• II Zasada Termodynamiki (IIZT):

Procesy odwracalne i nieodwracalne, cykle termodynamiczne, maszyny cieplne, entropia

• Wymiana ciepła – energia cieplna, przewodnictwo cieplne, promieniowanie.

• Podstawy statystycznego opisu procesów termodynamicznych

• Ciało Doskonale Czarne

Literatura:

Podana na wykładzie

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

1. Rozpoznaje wybrane zagadnienia z fizyki mikroświata.

2. Opisuje podstawowe własności termodynamiczne układu.

3. Interpretuje podstawowe zjawiska transportu ciepła.

4. Wyjaśnia i ocenia obserwowane w życiu codziennym podstawowe zjawiska termodynamiczne.

5. Potrafi dokonać ocen ilościowych procesów termodynamicznych.

6. Potrafi stosować podstawowe pojęcia i zasady z dziedziny termodynamiki.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, kartkówki, egzamin pisemny i egzamin ustny.

Zasady zaliczania:

1. Obecność na ćwiczeniach rachunkowych jest obowiązkowa.

2. W trakcie semestru przeprowadzone będzie kolokwium. Cyklicznie prowadzone będą też krótkie pisemne sprawdziany opanowania materiału podczas ćwiczeń (kartkówki).

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwium i kartkówek przy spełnieniu warunku obecności na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dominik
Prowadzący grup: Wojciech Dominik, Krzysztof Karpierz, Maciej Lisicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dominik
Prowadzący grup: Wojciech Dominik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)