Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BF06
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Histologia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia; podstawowa wiedza z zakresu biologii. Zainteresowanie naukami medycznymi a w szczególności wiedzą o rozwoju, budowie i funkcjach tkanek ludzkich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Histologia jest mikroskopową częścią anatomi, nauką o rozwoju, budowie i funkcjach tkanek. Przedmiot przeznaczony jest dla studentów Wydziału Fizyki i dotyczy podstaw histologii ogólnej człowieka.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów w ogólną histologią człowieka. Ćwiczenia obejmują przegląd, analizę oraz identyfikację preparatów tkanek ludzkich.

W skład programu wchodzą zagadnienia dotyczące:

1. mikroskopii oraz technik histologicznych

2. ogólnych cech morfologicznych i funkcjonalnych tkanek, z wyróżnieniem:

-- tkanki nabłonkowej

-- tkanki tłuszczowej

-- tkanki łącznej

-- tkanki chrzęstnej i kostnej

-- tkanki mięśniowej

-- tkanki nerwowej

-- krwi

3. budowy poszczególnych narządów

Literatura:

1. Sawicki W. Malejczyk J. Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia się jest praktyczna i teoretyczna wiedza nabyta przez studenta, z zakresu histologii (w odniesieniu do tkanek ludzkich). Student wie jak dokładnie zbudowane są poszczególne tkanki i organy oraz jaką funkcję pełnią w organizmie. Potrafi rozpoznać tkanki i organy na podstawie preparatów mikroskopowych. Posiada ponadto podstawową wiedzę o zmianach histopatologicznych. Po ukończeniu wykładu student czyta ze zrozumieniem teksty popularnonaukowe z dziedziny histologii.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma prawo do 1 nieobecności na ćwiczeniach. Na każdych ćwiczeniach student sporządza protokół z zajęć, który oceniany jest przez prowadzącego. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, student nie może mieć więcej niż 1 nieobecność na ćwiczeniach ORAZ musi zdobyć min. 60% punktów średnio z wszystkich protokołów. Egzamin ma formę pisemną (test otwarty).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ajduk
Prowadzący grup: Anna Ajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)