Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BF04
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://brain.fuw.edu.pl/edu/BIOL:Biologia_kom%C3%B3rki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia; wiedza z zakresu podstaw biologii i chemii. Zainteresowanie naukami medycznymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Biologia komórki jest działem biologii zajmującym się badaniem komórek, które są podstawowymi jednostkami funkcjonalnymi organizmów żywych, zdolnymi do samodzielnego przeprowadzania wszystkich procesów życiowych. W odróżnieniu od całych komórek, żadna z ich poszczególnych części składowych nie jest zdolna do samodzielnego życia. Wiedza o budowie i funkcjonowaniu komórki jest fundamentalna w naukach biologicznych. W szczególności dziedzina ta obejmuje zagadnienia związane z budową komórki, jej funkcją, fizjologią, cyklem życiowym, podziałami oraz śmiercią. Przedmiot przeznaczony jest dla studentów Wydziału Fizyki.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów w podstawową wiedzą dotyczącą biologii komórki.

W skład programu wchodzą zagadnienia dotyczące:

1. Podstawowych pojęć w biologii komórki

2. Składu molekularnego komórek

3. Różnorodności kształtu i struktury (podobieństwa i różnice pomiędzy Prokaryota i Eukaryota)

4. Budowy i funkcji struktur wewnątrzkomórkowych

5. Podstawowych procesów wewnątrzkomórkowych

6. Utrzymywania stałego składu środowiska wewnętrznego, pobierania i wydalania substancji

7. Podziału i wzrostu komórki (cykl komórkowy)

8. Starzenia się i śmierci komórki

9. Wpływu czynników egzogennych na homeostazę komórki oraz nowotworzenia

10. Komórek zarodkowych i komórek macierzystych

Literatura:

1. Alberts B., Bray D., Hopkin K. i wsp. Podstawy Biologii Komórki Tom I i II Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

2. Kilarski W. Strukturalne Podstawy Biologii Komórki Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

3. Sawicki W. Histologia Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008

Efekty uczenia się:

Student rozumie i potrafi wykorzystać w fizyce biomedycznej molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci testu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Łukaszewicz
Prowadzący grup: Maciej Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Łukaszewicz
Prowadzący grup: Maciej Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)