Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika klasyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika klasyczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla II roku
ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw mechaniki Newtona, rachunku różniczkowego i całkowego, równań różniczkowych oraz algebry liniowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Mechanika punktów materialnych, układów punktów materialnych oraz ciał sztywnych. Równania Lagrange'a. Mechanika Hamiltona.

Pełny opis:

Wykład jest rozwinięciem podstawowego kursu mechaniki (Fizyka I), jego głównym celem jest przygotowanie słuchaczy do wykładów z zakresu mechaniki kwantowej układów molekularnych, chemii kwantowej i spektroskopii molekularnej.

1. Ruch w układach inercjalnych i nieinercjalnych

2. Zasady dynamiki Newtona

2. Pęd, moment pędu, energia; zasady zachowania

3. Rachunek wariacyjny

4. Równania Lagrange'a

5. Małe drgania

6. Mechanika bryły sztywnej

7. Mechanika hamiltonowska

Literatura:

1. John R. Taylor, Mechanika klasyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

2. Wojciech Królikowski i Wojciech Rubinowicz, Mechanika Teoretyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

3. Lew D. Landau i Jewgienij M. Lifszyc, Mechanika, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna i rozumie:

- pojęcia, prawa i zasady na których opiera się mechanika klasyczna

- formalizm Lagrange'a i Hamiltona

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi:

- wykorzystać poznane pojęcia, prawa, zasady i metody do wypisania równań ruchu danego układu (układy punktów materialnych, ciała sztywne), analizy tych równań i ich rozwiązania

Po ukończeniu przedmiotu student:

- jest przygotowany do wykładów z mechaniki kwantowej układów molekularnych, chemii kwantowej, spektroskopii molekularnej

Metody i kryteria oceniania:

Obeność na wykładach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru.

Ocena z przedmiotu opiera się na następujących elementach składowych:

- obowiązkowe (oceniane) zadania domowe

- jedno kolokwium w trakcie semestru

- egzamin pisemny

- egzamin ustny (dopuszczenie do egzaminu ustnego wymaga zdobycia 60 % sumy punktów z zadań domowych, kolokwium i ezgaminu pisemnego)

Zaliczenie przedmiotu w sesji poprawkowej wymaga uzyskania 60% punktów z egzaminu pisemnego i pozytywnej oceny z egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Długosz
Prowadzący grup: Maciej Długosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Długosz
Prowadzący grup: Maciej Długosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)