Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB28
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy: budowy komórki i jej struktur, powiązań pomiędzy budową strukturalną a pełnionymi funkcjami, zagadnień związanych z fizjologią i cyklem życiowym komórki.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia:

1. Ogólna charakterystyka komórek pro- i eukariotycznych. Skład molekularny komórek.

2. Podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe.

3. Budowa i funkcje błon biologicznych. Transport przez błony. Błona komórkowa – receptory błonowe, sygnalizacja międzykomórkowa.

4. Cytoszkielet – mikrotubule, filamenty pośrednie, mikrofilamenty (filamenty aktynowe), ich budowa i funkcje.

5. Organizacja i ruchy cytoplazmy. Organelle komórkowe.

6. Jądro komórkowe: otoczka jądrowa, jąderko, transport do i z jądra przez pory jądrowe.

7. Cykl komórkowy i jego regulacja. Apoptoza.

8. Materiał genetyczny – struktura chromosomów eukariotycznych i bakteryjnych (genofory).

9. Mitoza i mejoza. Aberracje chromosomowe.

10. Mitochondria i chloroplasty (plastydy) i ich semiautonomia; dziedziczenie pozajądrowe.

11. Endocytoza (pino- i fagocytoza). Lizosomy – ich biogeneza i rola w endocytozie.

12. Sekrecja białek – synteza białka, transport białek w komórce – kotranslacyjny i posttranslacyjny. Modyfikacje posttranslacyjne. Organelle szlaku sekrecyjnego.

13. Typy połączeń międzykomórkowych.

14. Macierz zewnątrzkomórkowa i ściana komórkowa

15. Onkogeneza i nowotwory. Komórki macierzyste.

Literatura:

„Podstawy Biologii Komórki”. B. Alberts i wsp. PWN 2005

„Strukturalne podstawy biologii komórki”. W. Kilarski, PWN 2003

„Cytobiochemia”. L. Kłyszejko – Stefanowicz, PWN 2002

"Molecular Biology of the Cell" 4th edition. B.Alberts et.al. 2002

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. zna strukturalne podstawy budowy komórki i funkcję tych struktur (K_W01, K_W04, K_W06)

2. zna podstawowe aspekty regulacji cyklu komórkowego, mitozy i mejozy (K_W01, K_W06)

3. opanował wiedzę dotyczącą przekazywania sygnału, apoptozy, onkogenezy ((K_W01, K_W03, K_W06)

4. umie wyjaśnić i przedstawić podstawowe procesy zachodzące w komórkach (K_U01, K_U02)

5. rozumie i potrafi wykorzystać wiedzę o komórkowych podstawach funkcjonowania organizmów (K_K01, K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1.Egzamin końcowy pisemny - pytania otwarte oraz test wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Łukaszewicz
Prowadzący grup: Maciej Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Łukaszewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)