Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia wykorzystania zasobów internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB23
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia wykorzystania zasobów internetowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Dla studentów II roku kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie" specjalności "Biofizyka molekularna". Zakładana jest podstawowa wiedza dotycząca obsługi komputera oraz budowy makrocząsteczek biologicznych (białek, DNA, RNA).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z ogólnodostępnymi internetowymi bazami danych gromadzącymi informacje z dziedziny nauk przyrodniczych oraz narzędziami umozliwiającymi wyszukiwanie informacji, uzyskiwanie i analizę danych zgromadzonych w tych bazach.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z ogólnodostępnymi internetowymi bazami danych gromadzącymi informacje z dziedziny nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, medycyna) oraz narzędziami umozliwiającymi wyszukiwanie informacji, uzyskiwanie i analizę danych zgromadzonych w tych bazach.

Zagadnienia:

1. Bazy bibliograficzne

2. Bazy sekwencyjne

3. Bazy struktur molekularnych

4. Bazy kliniczne

5. Bazy właściwości fizykochemicznych cząsteczek

6. Genomowe bazy danych

7. Metabazy

8. Niekomercyjne programy do wizualizacji struktur makrocząsteczek

9. Niekomercyjne programy i narzędzia online do rysowania struktur cząsteczek chemicznych

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz.

samodzielne przygotowanie do zajęć - 15 godz. (1 godz. tygodniowo)

prace domowe - 30 godz. (2 godz. tygodniowo)

Razem 75 godz.

Literatura:

1. J.-M. Claverie, C. Notredame, "Bioinformatics for Dummiees"

2. Źródła internetowe

3. Dokumentacja narzędzi i zasobów dostępna online

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna podstawe bazy danych gromadzące informacje z dziedziny nauk przyrodniczych

2. Zna podstawowe narzędzia potrzebne do efektywnego korzystania z tych baz

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi efektywnie wykorzystać ogólnodostępne serwisy i narzędzia internetowe do poszukiwania, uzyskiwania, analizy i prezentacji informacji naukowej

POSTAWY

1. Docenia znaczenie gromadzenia danych z dziedziny nauk przyrodnicznych w postaci ogólnodostępnych zasobów internetowych; rozumie korzyści płynące z wykorzystania ich w pracy badawczej.

2. Rozumie etykę pracy badawczej

Metody i kryteria oceniania:

Testy/praca samodzielna na zajęciach.

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie wszystkich otrzymanych ocen oraz kolokwium końcowego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Panecka-Hofman
Prowadzący grup: Joanna Panecka-Hofman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)