Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania (dla PM)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB17
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do programowania (dla PM)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Podstawowe elementy i zasady działania komputerów

2. Algorytmy - definicja, przykłady znane z algebry i analizy matematycznej, schematy blokowe

3. Podstawowe konstrukcje programistyczne w języku Python - przypisania, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje

4. Przykłady prostych algorytmów - wyszukiwanie binarne, problem flagi polskiej, sortowanie (bąbelkowe, przez wstawianie, przez scalanie, szybkie)

5. Struktury danych - listy, stosy, kolejki, drzewa

6. Rekurencja

7. Wybrane sposoby konstruowania algorytmów:

- strategia "dziel i zwyciężaj"

- programowanie dynamiczne

- algorytmy zachłanne

8. Wprowadzenie do obliczeń numerycznych - błędy zaokrągleń, operacje na wektorach i macierzach, biblioteka NumPy

9. Elementy programowania funkcyjnego

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw języka Python. Umiejętność pisania i uruchamiania prostych programów. Posługiwanie się interpreterem języka Python. Znajomość wybranych metod konstruowania algorytmów.

Metody i kryteria oceniania:

Prace zaliczeniowe, kolokwium, egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łach
Prowadzący grup: Grzegorz Łach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)