Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB12
Kod Erasmus / ISCED: 13.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia bioorganiczna 1100-1BB23
Chemia organiczna 1100-1BB22

Założenia (opisowo):

Synteza i analiza czystości związków chemicznych na przykładzie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).

Analiza peptydów i aminokwasów metodą chromatografii cienkowarstwowej

Izolacja związków organicznych z produktów naturalnych (eugenol, kofeina)

Synteza oranżu metylowego

Analiza jakościowa i ilościowa składu mieszaniny metodą HPLC

Rozdzielanie barwników metodą adsorpcyjnej chromatografii kolumnowej

Synteza nukleotydów, reakcja fosforylacji

Synteza modyfikowanych nukleozydów

Kinetyka reakcji enzymatycznych

Proste metody oczyszczania związków organicznych: ekstrakcja, destylacja, krystalizacja.

Identyfikacja związku organicznego na podstawie właściwości fizykochemicznych i danych spektroskopowych

Kinetyka reakcji utleniania związków organicznych

Fotochemiczne przemiany zasad nukleinowych

Elektrochemiczne metody badania równowag chemicznych

Wyznaczanie energii aktywacji reakcji chemicznych


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii organicznej, bioorganicznej i fizycznej.Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu chemii, właściwościami związków będących obiektami badawczymi w biofizyce molekularnej oraz metodami ich oczyszczania i analizy.

Pełny opis:

Synteza i analiza czystości związków chemicznych na przykładzie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).

Analiza peptydów i aminokwasów metodą chromatografii cienkowarstwowej

Izolacja związków organicznych z produktów naturalnych (eugenol, kofeina)

Synteza oranżu metylowego

Analiza jakościowa i ilościowa składu mieszaniny metodą HPLC

Rozdzielanie barwników metodą adsorpcyjnej chromatografii kolumnowej

Synteza nukleotydów, reakcja fosforylacji

Synteza modyfikowanych nukleozydów

Kinetyka reakcji enzymatycznych

Proste metody oczyszczania związków organicznych: ekstrakcja, destylacja, krystalizacja.

Identyfikacja związku organicznego na podstawie właściwości fizykochemicznych i danych spektroskopowych

Kinetyka reakcji utleniania związków organicznych

Fotochemiczne przemiany zasad nukleinowych

Elektrochemiczne metody badania równowag chemicznych

Wyznaczanie energii aktywacji reakcji chemicznych

Literatura:

1. A. I. Vogel „Preparatyka organiczna” wyd. trzecie zmienione, Wydawnictwo Naukowe Techniczne, Warszawa, 2006.

2. R. T. Morrison, R. N. Boyd “Chemia organiczna” PWN, Warszawa, 1985.

3. J. McMurry, „Chemia organiczna” Wydawnictwo naukowe PWN.

4. P.W. Atkins, "Podstawy chemii fizycznej", PWN, Warszawa

5. A. Cygański, "Metody elektroanalityczne", WNT, Warszawa

6. Praca zbiorowa, "Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych", WNT, Warszawa

7. J.R. Lakowicz, "Principles of Fluorescencje Spectroscopy", KluwerAcademic/Plenum Press Publisher, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. znajomość budowy i właściwości wybranych związków organicznych

2. znajomość metod spektroskopowych oraz interpretacji widm IR i NMR

3. znajomość metod analizy mieszanin reakcyjnych

4. znajomość zagadnień z zakresu kinetyki i termodynamiki reakcji chemicznych i enzymatycznych

5. znajomość metod oczyszczania związków organicznych

6. znajomość podstawowych technik chromatograficznych

Umiejętności:

1. umiejętność samodzielnego wykonania prostych eksperymentów chemicznych

2. umiejętność obsługi podstawowej aparatury badawczej w zakresie chemii organicznej, bioorganicznej i fizycznej

2. umiejętność opracowania i prezentowania własnych wyników

Postawy:

1. zrozumienie, na czym polega etyka pracy badawczej

2. świadomość odpowiedzialności za własne wyniki

3. dbałość o bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie poszczególnych ćwiczeń składa się trzy elementy:

- kolokwium wejściowe

- wykonanie ćwiczenia

- przygotowanie prawidłowego sprawozdania z wykonania ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)