Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna z genetyką cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB10
Kod Erasmus / ISCED: 13.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna z genetyką cz. I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla II roku
ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Program:

1. Pojęcie genomu. Wielkość i budowa genomu: porównanie genomu człowieka z genomami innych organizmów (bakterie, drożdże, rośliny). Chromatyna i różne jej stany; nukleosom i jego budowa. Budowa chromosomów. Kariogram człowieka. DNA telomerowy. Geny w genomie; rodziny genów. Organizacja genetyczna genomu prokariotycznego i eukariotycznego. Operony.

2. Genomika i jej odmiany (funcjonalna, porównawcza, teoretyczna, środowiskowa, różnic indywidualnych, farmakogenomika), proteomika, transkryptomika, interaktomika, metabolomika, bioinformatyka, biologia systemów znajomość w/w pojęć.

3. Struktura DNA i białka wiążące DNA. B-, A- i Z-DNA. Identyfikacja w DNA miejsc wiążących białko. Udział różnych rodzajów domen białkowych w oddziaływaniu z DNA.

4. Mechanizmy replikacji genomu prokariotycznego i eukariotycznego. Mutageneza. Mechanizmy naprawcze DNA. Drogi ewolucji genomu.

5. Inicjacja, elongacja i terminacja transkrypcji i ich regulacja u prokariota i eukariota. Dojrzewanie różnych rodzajów RNA; mechanizmy. Składanie pre-mRNA z udziałem małych jądrowych RNA; kompleksy spliceosomowe. „capping” i poliadenylacja. Redagowanie RNA.

6. Regulacja ekspresji genu na drodze transportu wewnątrzkomórkowego RNA i białek poprzez kompleksy porów jądrowych.

7. Mechanizmy biosyntezy białka w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych. Potranslacyjna obróbka proteomu.

8. Mechanizmy enzymatycznej degradacji RNA.

9. Regulacja ekspresji genu z udziałem niekodujących cząsteczek RNA (siRNA, miRNA).

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Zna podstawowe zagadnienia współczesnej biologii molekularnej z genetyką

UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi samodzielnie śledzić najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przedmiotu

POSTAWY:

Rozumie znaczenie zagadnień wchodzących w zakres wykładu dla medycyny oraz dla etyki.

Potrafi samodzielnie wyrobić określone postawy wobec współczesnych wyzwań badawczych na polu genetyki molekularnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, w przypadkach wątpliwych również ustny. Możliwość zaliczenia egzaminu na podstawie dwóch kolokwiów: jednego w środku semestru, drugiego pod koniec.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Grzela
Prowadzący grup: Renata Grzela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)