Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka III (drgania i fale)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2AF12
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka III (drgania i fale)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Biofizyka; przedmioty dla II roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Fizyka, ścieżka fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
Fizyka, ścieżka neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
Fizyka, ścieżka standardowa; przedmioty dla II roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla II roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla II roku
ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~radek/Drgania_i_Fale/index.html
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia; zainteresowanie wiedzą przyrodniczą. Zalecany jest wczesniejszy udział w podstawowym wykładzie kursowym z Mechaniki oraz Elektryczności i magnetyzmu.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest drganiom prostych układów fizycznych oraz podstawowym własnościom fal rozchodzących się w ośrodkach sprężystych oraz fal elektromagnetycznych.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest drganiom prostych układów fizycznych oraz podstawowym własnościom fal rozchodzących się w ośrodkach sprężystych i fal elektromagnetycznych.

Wykład przeznaczony jest dla studentów III-ego semestru studiów zawodowych. Celem wykładu jest przedstawienie tematyki drgań (głównie harmonicznych) prostych układów fizycznych oraz zjawisk falowych na przykładzie fal mechanicznych rozchodzących się w ośrodkach sprężystych, fal elektromagnetycznych i fal materii. Zjawiska fizyczne związane z drganiami i falami będą omawiane w oparciu o pokazy, tzn. studenci zapoznają się najpierw z pokazem ilustrującym zjawisko fizyczne, następnie zostanie przedstawiony opis teoretyczny zjawiska, a po nim ponownie ten sam pokaz, oglądany "ze zrozumieniem".

Program:

1. Drgania prostych układów fizycznych (wahadło matematyczne i fizyczne, sprężynki, obwody elektryczne), drgania harmoniczne swobodne, tłumione i wymuszone - zjawisko rezonansu.

2. Drgania układów fizycznych o dwu i więcej stopniach swobody (drgania sprzężone).

3. Składanie drgań harmonicznych. Analiza drgań złożonych, twierdzenie Fouriera.

4. Klasyczne równanie falowe, rozwiązania w postaci harmonicznych fal stojących, fal biegnących.

5. Fale w ośrodkach sprężystych z elementami akustyki. Podstawowe własności fal. Propagacja energii. Efekt Dopplera.

6. Fale mechaniczne na granicy dwóch ośrodków, współczynnik odbicia i współczynnik transmisji.

7. Fale elektromagnetyczne - równanie falowe w próżni i w ośrodku. Energia fal elektromagnetycznych, wektor Poyntinga. Efekt Dopplera. Porównanie własności fal elektromagnetycznych i mechanicznych.

8. Zjawisko interferencji i dyfrakcji dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych.

9. Prawa optyki geometrycznej. Odbicie i załamanie światła. Proste przyrządy optyczne.

10. Polaryzacja światła. Dwójłomność naturalna i wymuszona.

11. Dyfrakcja i interferencja fal.

Zasady zaliczania:

1. Obecność na ćwiczeniach rachunkowych jest obowiązkowa.

2. W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. Z obu kolokwiów można uzyskać łącznie 60 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie co najmniej 30 punktów z kolokwiów oraz co najwyżej trzy nieusprawiedliwione nieobecności.

4. Zaliczenie ćwiczeń gwarantuje przystąpienie do egzaminu ustnego w pierwszej sesji niezależnie od liczby punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym.

5. W przypadku niezaliczenia ćwiczeń warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego w pierwszej sesji jest uzyskanie >=50% punktów z egzaminu pisemnego.

Literatura:

1. F.S. Crawford, Fale.

2. J. Ginter, Fizyka fal.

3. H.D. Young, R.A. Freedman, University Physics.

4. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, tom 2 i 4.

5. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalne, Optyka.

6. M. Baj, G. Szeflińska, M. Szymański, D. Wasik, Zadania i problemy z fizyki. Drgania i fale skalarne.

7. M. Baj, G. Szeflińska, M. Szymański, D. Wasik, Zadania i problemy z fizyki. Fale elektromagnetyczne. Fale materii.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

1. Rozpoznaje głowne zagadnienia z fizyki drgań i fal.

2. Opisuje podstawowe własności oscylatora harmonicznego oraz ruchu falowego.

3. Pokazuje proste doświadczenia ilustrujące ruch drgający oraz ruch falowy.

4. Dokonuje rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami fal.

5. Wyjaśnia i ocenia obserwowane w życiu codziennym podstawowe zjawiska z fizyki drgań i fal.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia, egzamin pisemny i egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Przeniosło
Prowadzący grup: Julia Derlikiewicz, Klaudia Dilcher, Maciej Długosz, Anita Gardias, Zenon Janas, Jerzy Łusakowski, Radosław Przeniosło, Teresa Rząca-Urban, Jan Suffczyński, Mihai Suster, Paweł Trautman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Przeniosło
Prowadzący grup: Julia Derlikiewicz, Klaudia Dilcher, Maciej Długosz, Zenon Janas, Jerzy Łusakowski, Radosław Przeniosło, Teresa Rząca-Urban, Jan Suffczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)