Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne dla astronomów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2A14
Kod Erasmus / ISCED: 11.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne dla astronomów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

Dla studentów studiów I stopnia astronomii.

Wymagania:

- zaliczenie I roku.

- umiejętność programowania w wybranym języku (preferowane: Fortran, C, Python)


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest przeglądowi metod numerycznych stosowanych w podstawowych zagadnieniach matematycznych i fizycznych.

Pełny opis:

Wykład przedstawia podstawowe metody numeryczne stosowane w matematyce, fizyce i astronomii do rozwiązywania problemów, których ścisłe rozwiązanie nie istnieje bądź jest zbyt trudne lub pracochłonne do uzyskania. W ciągu całego kursu podkreśla się ograniczenia, jakie nakłada architektura maszyny cyfrowej, w szczególności reprezentacja liczb zmiennoprzecinkowych a także problemy związane ze zbieżnością metod polegających na iteracji.

Program:

1. Błędy obliczeń numerycznych

2. Metody rozwiązywania równań

3. Aproksymacja

4. Interpolacja

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

6. Równania różniczkowe pierwszego rzędu (metody iteracyjne, Rungego-Kutty)

7. Całkowanie numeryczne (kwadratury Gaussa, Newtona-Cotesa)

8. Metody Monte Carlo.

Opis przygotował Michał Szymański, kwiecień 2007

Literatura:

1. Dowolny podręcznik metod numerycznych

2. Do części praktycznej: Press et al. "Numerical Recipes"

Efekty uczenia się:

1.Student zna podstawowe metody numerycznego rozwiązywania wybranych problemów matematycznych.

2.Student potrafi wybrać właściwe metody (spośród poznanych) do rozwiązania konkretnych problemów matematycznych i fizycznych.

3.Student potrafi zastosować wybrane metody numeryczne.

4.Student ma podstawowe wiadomości o błędach występujących przy stosowaniu metod numerycznych.

5.Student ma świadomość ograniczeń związanych ze stosowaniem reprezentacji liczb w maszynach cyfrowych oraz zna konsekwencje tych ograniczeń w zastosowaniu poszczególnych metod.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (zadania domowe, kolokwium, obecność na zajęciach). Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szymański
Prowadzący grup: Maksymilian Głowacki, Michał Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)