Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Od pomysłu do patentu - Trendy, nowe technologie i zarządzanie innowacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2`TNT
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Od pomysłu do patentu - Trendy, nowe technologie i zarządzanie innowacjami
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/od-pomyslu-do-patentu
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z trendami w nowoczesnej technice, wyrobienie intuicji związanej z przyszłymi potrzebami rynku i przygotowanie studentów do wdrażania własnych pomysłów. W trakcie warsztatów wybrane zostaną projekty, które następnie studenci będą mogli opracować i opatentować. Wymierną korzyścią będą patenty uzyskane w ramach warsztatów z najlepszymi studentami.

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć student może osiągnąć następujące efekty uczenia:

Wiedza

1. Student zna podstawowe zasady polskiego prawa patentowego.

2. Student zna warunki, jakie musi spełniać wynalazek, aby mógł być opatentowany.

3. Student zna zasady przygotowania wniosku o udzielenie patentu.

Umiejętności

1. Student potrafi proponować nowe rozwiązania oraz sprawdzać stan techniki z nimi związany.

2. Student potrafi korzystać z baz patentowych.

3. Student potrafi sformułować opis wynalazku.

Kompetencje społeczne

1. Student potrafi pracować w grupie, także korzystając z narzędzi internetowych.

2. Student potrafi przedstawić swoje pomysły ustnie i pisemnie oraz dyskutować w grupie o proponowanych rozwiązaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczania:

1. aktywna obecność na zajęciach,

2. praca nad pomysłami na zajęciach oraz wykonywanie prac domowych.

Każda nieobecność na zajęciach powoduje zmniejszenie o 1/15 przysługujących studentowi udziałów w zyskach z wynalazku.

Ostateczna ocena zależy od:

1. zaangażowania w dyskusje w trakcie zajęć,

2. wkładu pracy nad opisami, w tym od liczby i jakości tych wpisów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)