Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna I R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1Ind25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna I R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka indywidualna; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakładamy znajomość dziedzin fizyki obecnych na pracowni w zakresie liceum, znajomość podstaw analizy niepewności pomiarowych i umiejętność obsługi dowolnego programu do przygotowywania wykresów i dopasowywania krzywych (np. Gnuplot, Origin, odpowiednie biblioteki Pythona).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują proste ćwiczenia laboratoryjne. Mają one na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi przyrządami i metodami pomiarowymi poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń pozwalających na kształcenie sprawności eksperymentalnej, a także zdobycie umiejętności oceny błędów pomiarowych i raportowania wyników.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z wybranych działów fizyki. Ćwiczenia te mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi przyrządami i metodami pomiarowymi poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń pozwalających na kształcenie sprawności eksperymentalnej i zdobycie umiejętności oceny błędów pomiarowych, a także raportowania wyników.

Obowiązkiem studenta jest uczestnictwo w 10 tygodniach zajęć, wykazanie się znajomością niezbędnych zagadnień związanych z analizą niepewności pomiarowych i przygotowanie raportów z każdego wykonanego ćwiczenia.

Ćwiczenia wykonywane będą na terenie pracowni technik pomiarowych. Na wykonanie każdego przeznacza się 3 godziny obejmujące jedne zajęcia (w szczególnych przypadkach 6 godzin, rozłożonych na 2 tygodnie).

Student przygotowuje się samodzielnie do wykonania każdego z zadań zgodnie z instrukcją. Etap ten zajmuje 1-2h. Następnie student wykonuje pomiary indywidualnie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia (3 lub 6h). Na koniec student analizuje dane i przygotowuje raport, kierując się wskazówkami prowadzącego. Zależnie od ćwiczenia należy przeznaczyć na to około 5-10h. W przypadku ćwiczeń dwutygodniowych obowiązuje opracowanie wyników 1 tygodnia pomiarów przed przystąpieniem do drugiej części.

Raporty z ćwiczeń powinny zostać oddane w ciągu dwóch tygodni od zakończenia ćwiczenia. Opóźnione oddanie raportu skutkuje obniżeniem oceny z wykonania jego ćwiczenia o 0.5 stopnia za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia.

Literatura:

Instrukcje oraz materiały do konkretnych ćwiczeń dostępne są poprzez system Kampus.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- obsługuje oscyloskop, miernik uniwersalny, generator funkcyjny, prosty laser, spektrometr, suwmiarkę itp.,

- szacuje niepewności pomiarów i identyfikuje ich źródła,

- opisuje jasno i zwięźle przebieg i rezultaty swojej pracy a także płynące z niej wnioski,

- rozeznaje się w ogólnej specyfice badań doświadczalnych w różnych działach fizyki.

Metody i kryteria oceniania:

1. Pracownia I R polega na wykonaniu 10 ćwiczeń laboratoryjnych (ćwiczenia dwutygodniowe liczą się jako dwa ćwiczenia) i przygotowaniu raportów z wykonanych doświadczeń.

2. Wykonanie każdego ćwiczenia zostanie ocenione na podstawie raportu z ćwiczenia oraz przygotowania do wykonania ćwiczenia.

3. Raport musi być oddany (załadowany w systemie Kampus) w ciągu dwóch tygodni od wykonania ćwiczenia. Oddanie raportu z ćwiczenia z opóźnieniem spowoduje obniżenie oceny o pół stopnia za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia, przy czym ocena nie zostaje obniżona poniżej 3.

4. Jeśli do 5 tygodnia zajęć student(ka) nie odda żadnego raportu, zostanie trwale usunięty(a) z zajęć Pracowni.

5. Po sprawdzeniu raportu prowadzący ćwiczenie może od razu wystawić ocenę lub wskazać, że przed wystawieniem oceny wymagana jest poprawa raportu uwzględniająca wskazane przez prowadzącego błędy (raporty z uwagami prowadzący umieszczają w systemie Kampus). Raport wymagający poprawy musi zostać załadowany w systemie Kampus w ciągu tygodnia od sprawdzenia pierwszej wersji raportu przez prowadzącego, chyba że prowadzący określi inny termin na wykonanie poprawy.

6. Jeśli raport został oceniony od razu, na ocenę niższą niż 5, to student(ka) ma prawo do jego jednorazowej poprawy. Żeby poprawa raportu została uwzględniona, poprawiony raport musi zostać załadowany do systemu Kampus w ciągu tygodnia od wystawienia oceny. Poprawy wykonane po tym czasie nie będą uwzględniane.

7. Po uzyskaniu trzech ocen bardzo dobrych (5) lub celujących (5!) z raportów pełnych* student(ka) może z kolejnych ćwiczeń oddawać raporty skrócone**.

8. Uzyskanie końcowej oceny niedostatecznej z wykonywanego ćwiczenia spowoduje konieczność jego powtórzenia. W takim przypadku w ocenie końcowej uwzględnione zostaną obie oceny (ocena 2 i ocena z poprawionego ćwiczenia). W trakcie semestru można powtarzać tylko jedno ćwiczenie, które zostało ocenione niedostatecznie.

9. Zaliczenie Pracowni I R nastąpi po wykonaniu 10 ćwiczeń ocenionych pozytywnie (na ocenę co najmniej 3).

10. Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich wykonanych ćwiczeń. Przy obliczaniu średniej ocena 5! liczona będzie jako 5.5.

11. Nieobecność na zajęciach – niezależnie od przyczyny – spowoduje konieczność odrobienia zaległości w dodatkowym terminie. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie wykonanie w zastępstwie ćwiczenia stacjonarnego ćwiczenia domowego.

*raport pełny ma formę krótkiego artykułu naukowego i pod względem treści i formy musi odpowiadać wymaganiom przyjętym dla raportów z pracowni realizowanych na Wydziale Fizyki.

.

** raport skrócony zawiera tylko streszczenie (abstrakt), prezentację wyników wykonanych pomiarów (w postaci wykresu lub tabeli), uzyskane wyniki końcowe wraz z niepewnościami i opis analizy niepewności pomiaru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fita
Prowadzący grup: Sebastian Borówka, Radosław Przeniosło, Paulina Rajchel-Mieldzioć, Przemysław Słota, Paweł Szczypkowski, Wojciech Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)