Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia I R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1Ind23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia I R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Zakładamy znajomość dziedzin fizyki obecnych na pracowni w zakresie liceum, znajomość podstaw analizy niepewności pomiarowych i umiejętność obsługi dowolnego programu do przygotowywania wykresów i dopasowywania krzywych (np. Gnuplot, Origin, Excel).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują proste ćwiczenia laboratoryjne. Mają one na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi przyrządami i metodami pomiarowymi poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń pozwalających na kształcenie sprawności eksperymentalnej, a także zdobycie umiejętności oceny błędów pomiarowych i raportowania wyników.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z wybranych działów fizyki. Ćwiczenia te mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi przyrządami i metodami pomiarowymi poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń pozwalających na kształcenie sprawności eksperymentalnej i zdobycie umiejętności oceny błędów pomiarowych, a także raportowania wyników.

Obowiazkiem studenta jest uczestnictwo w 10 tygodniach zajęć, które dzielą się na ćwiczenia 1 i 2 tygodniowe, wykazanie się znajomością niezbędnych zagadnień związanych z analizą niepewności pomiarowych i przygotowanie raportów z każdego wykonanego ćwiczenia.

Ćwiczenia wykonywane będą na terenie pracowni technik pomiarowych. Na wykonanie każdego przeznacza się 3 lub 6 godz. obejmujących 1 lub 2 kolejne 3-godzinne terminy.

Student przygotowuje się samodzielnie do wykonania każdego z zadań zgodnie z opisem lub w przypadku ćwiczeń specjalnych zgodnie z instrukcją asystenta, w szczególności rozwiązuje proste zadania przygotowawcze. Etap ten zajmuje 1-2h. Następnie student wykonuje pomiary indywidualnie pod kierunkiem asystenta (3 lub 6h). Na koniec student analizuje dane i przygotowuje sprawozdanie zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie pracowni, kierując się wskazówkami asystenta. Zależnie od ćwiczenia należy przeznaczyć na to około 5-10h. W przypadku ćwiczeń dwutygodniowych obowiązuje opracowanie wyników 1 tygodnia pomiarów przed przystąpieniem do drugiej części.

Raporty z ćwiczeń powinny zostać oddane w ciągu dwóch tygodni od zakończenia ćwiczenia. Opóźnione oddanie raportu skutkuje obniżeniem oceny z wykonania jego ćwiczenia o 0.5 stopnia za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia.

Przewidywany nakład pracy studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 h

Uczestnictwo w zajęciach: 30 h

Przygotowanie opisów: 75 h

Opis przygotował Piotr Fita na podstawie opisów Wojciecha Wasilewskiego (2010) i Piotra Kossackiego (2008)

Literatura:

Instrukcje oraz materiały do konkretnych ćwiczeń znajdują się na stronie pracowni bądź są dostarczane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- obsługuje oscyloskop, miernik uniwersalny, generator funkcyjny, laser, spektrometr, suwmiarkę itp.,

- szacuje niepewności pomiarów i identyfikuje ich źródła,

- opisuje jasno i zwięźle przebieg i rezultaty swojej pracy a także płynące z niej wnioski,

- rozeznaje się w ogólnej specyfice badań doświadczalnych w różnych działach fizyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pracowni następuje po wykonaniu 10 różnych ćwiczeń ocenionych pozytywnie (w skali ocen, od 3 do 5!), przy czym ćwiczenia dwutygodniowe liczą się jak dwa pojedyncze. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich ćwiczeń (ważonych x2 w przypadku ćwiczeń dwutygodniowych). Ocena 5! liczona jest do średniej jako 5,5, a uzyskanie średniej przekraczającej 5 skutkuje uzyskaniem oceny końcowej 5!.

Prowadzący ćwiczenie może żądać poprawy raportu lub jego wskazanych fragmentów przed wystawieniem oceny. Po wystawieniu oceny raport można poprawić maksymalnie 1 raz. Poprawiony raport musi zostać dostarczony w ciągu tygodnia od wystawienia oceny, chyba że prowadzący zdecyduje o przedłużeniu terminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)