Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektromagnetyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1Ind22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektromagnetyzmu
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka indywidualna; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://lumnp.fuw.edu.pl/kossacki/podstawy-elektromagnetyzmu/
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy fizyki, część druga, poziom rozszerzony. Wykład obejmuje podstawy elektryczności i magnetyzmu, z falami elektromagnetycznymi włącznie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje podstawy elektryczności i magnetyzmu, z falami elektromagnetycznymi włącznie. Pojęcia i prawa fizyczne będą wprowadzane poprzez doświadczenia i ilustrowane zjawiskami oraz zastosowaniami praktycznymi i badawczymi.

Program:

1. Pole elektrostatyczne: Natężenie pola, ładunek elektryczny i zasada jego zachowania, dipol elektryczny. Potencjalność pola elektrostatycznego. Prawo Gaussa. Prawo Coulomba. Kondensator, ekranowanie, metoda obrazów. Energia pola elektrostatycznego.

2. Prąd elektryczny: Natężenie prądu, I prawo Kirchoffa. Prawo Ohma i jego obraz mikroskopowy. ruchliwość nośników prądu. Praca prądu, ciepło Joule'a. Źródła prądu stałego, II prawo Kirchhoffa, obwody elektryczne. Prąd zmienny.

3. Pole magnetyczne: Moment magnetyczny i indukcja pola magnetycznego. Siła elektrodynamiczna i siła Lorentza. Prawo Ampere'a: Prawo Biota - Savarta. Prąd przesunięcia

4. Indukcja elektromagnetyczna: Prawo indukcji Faradaya. Indukcja własna i wzajemna, energia zwojnicy z prądem, obwody z indukcyjnością. Obwód drgający, obwody prądu zmiennego, rezonans.

5. Fale elektromagnetyczne: Komplet praw Maxwella. Fala elektromagnetyczna płaska. Fala na granicy ośrodków, efekt naskórkowy. Fala w falowodzie, kabel koncentryczny. Promieniowanie drgającego dipola.

6. Polaryzacja dielektryczna: Wektory polaryzacji i indukcji pola elektrycznego, polaryzowalność. Mechanizmy mikroskopowe polaryzacji dielektrycznej. Pole elektryczne na granicy ośrodków, znaczenie geometrii układu. Energia dielektryka w polu elektrycznym. Zależności czasowe w polaryzacji dielektrycznej, polaryzacja a przewodnictwo. Drgania plazmowe.

7. Magnetyzm materii: Rodzaje magnetyzmu materii. Namagnesowanie, natężenie pola magnetycznego, przenikalność magnetyczna. Pole magnetyczne na granicy ośrodków. Histereza.

8. Praktyczne aspekty magnetyzmu: Zwojnica z rdzeniem. Transformator. Prądnica i silnik prądu stałego.

9. Prąd elektryczny w cieczach i gazach: Prawa elektrolizy Faradaya. Ogniwa galwaniczne. Przepływ prądu przez gazy.

Literatura:

1. Feynmana wykłady z fizyki

2, Griffiths: Podstawy Elektrodynamiki

3. A. Piekara: Elektryczność i budowa materii

4. J. Gaj: Elektryczność i magnetyzm.

5. Materiały przygotowywane przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia związane z podstawami elektryczności i magnetyzmu

2. zna najważniejsze zagadnienia związane z elektrycznymi i magnetycznymi własnościami materii

3. zna podstawowe zagadnienia dotyczące pomirów elektrycznych i magnetycznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie opisać zjawiska fizyczne związane z elektrycznością i magnetyzmem, jak również z elektrycznymi i magnetycznymi własnościami materii

2 . umie rozwiązywać zadania związane z elektrycznością i magnetyzmem

POSTAWY

1. docenia wagę dogłębnego i wszechstronnego zrozumienia problemu przy wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji

2. rozumie wagę i znaczenie eksperymentu w fizyce

Metody i kryteria oceniania:

1) Na zajęciach nie jest sprawdzana lista obecności

2) Wszyscy studenci są dopuszczeni do egzaminu pisemnego.

3) Osoba, która łącznie z kolokwiów i egzaminu pisemnego uzyska więcej niż 50% wymaganej liczby punktów, będzie mogła przystąpić do egzaminu ustnego.

4) Osoba, która z części pisemnej egzaminu poprawkowego uzyska więcej niż 50% wymaganej liczby punktów, będzie mogła przystąpić do poprawkowego egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kossacki
Prowadzący grup: Tomasz Jakubczyk, Piotr Kossacki, Adam Kubiela, Maciej Molas, Mateusz Raczyński, Paweł Trautman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)