Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna z elementami biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1INZ28
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z elementami biochemii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład jest kursem z podstaw chemii organicznej i biochemii wymagającym wstępnej wiedzy z zakresu:

- Podstaw chemii nieorganicznej i analitycznej

- Podstaw chemii organicznej na poziomie liceum

- Podstawowej wiedzy za zakresu biologii na poziomie liceum

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadza do podstawowych zagadnień związanych z chemią organiczną, reaktywnością związków organicznych i wstępnie przygotowuje do zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej

Pełny opis:

Wykład składa się z serii zajęć wprowadzających do zagadnień związanych z chemią organiczną. W trakcie wykładu omawiane podstawowe pojęcia i mechanizmy rządzące chemią organiczną, w tym zagadnienia związane z systematyką związków organicznych oraz mechanizmami zachodzenia reakcji chemicznych. W trakcie wykładu przedstawiane są także informacje na temat zastosowań omawianych substancji, w szczególności w ich kontekście przemysłowym i biologicznym. Wykład podzielono na boli odpowiadające podstawowym grupom związków organicznych, na które to bloki składają się

• Wykład wstępny. Podstawy chemii organicznej. Alkany

• Alkeny i alkiny. Otrzymywanie i reakcje

• Związki aromatyczne.

• Fluorowcoalkany ich reaktywność i podstawy stereochemii

• Alkohole i ich pochodne

• Aminy

• Aldehydy i ketony

• Kwasy karboksylowe

• Pochodne kwasów karboksylowych

• Biomolekuły

• Zastosowania chemii organicznej w nanotechnologii i wiedzy o nanomateriałach

Każdy blok omawiany jest pod kątem nazewnictwa danej grupy związków, metod ich otrzymywania, reaktywności oraz wzajemnych relacji pomiędzy omawianą grupą związków, a innymi związkami organicznymi, także z punktu widzenia stereochemii

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

J. Mc Murry „Chemia organiczna” - podręcznik podstawowy do przedmiotu

Literatura dodatkowa:

R. T. Morrison, R. N. Boyd „Chemia organiczna”

L. Stryer „Biochemia” - elementy

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student powinien posiadać podstawową wiedzę o reaktywności związków organicznych, powinien rozumieć zależności pomiędzy budową a reaktywnością molekuł organicznych. Powinien też zaprojektować syntezę prostych związków organicznych. Student powinien znać także podstawowe zagadnienia pojawiające się na laboratorium chemii organicznej oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy z substancjami organicznymi.

Student potrafi wymienić podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem związków organicznych w nanotechnologii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z zadań opisowych weryfikujących wiedze studenta z zakresu:

- znajomości grup funkcyjnych

- otrzymywania poszczególnych grup związków organicznych

- wzajemnych relacji pomiędzy związkami organicznymi w kontekście ich reaktywności

- znajomości podstawowych mechanizmów tworzenia lub rozkładu związków organicznych

- zachodzących przemian reakcyjnych w kontekście stereochemicznym

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia wykładowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójcik
Prowadzący grup: Michał Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia wykładowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójcik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)