Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna z elementami biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1INZ28
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z elementami biochemii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest wiedza z podstaw chemii nieorganicznej i analitycznej oraz chemii organicznej i biologii na poziomie liceum.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład

Omawiane są reaktywność oraz metody syntezy związków organicznych zawierających określone grupy funkcyjne.

Ćwiczenia wykładowe

Przy udziale studenta omawiane są właściwości związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe, mechanizmy reakcji oraz proste przekształcenia syntetyczne.

Pełny opis:

Podczas wykładu dokładnie omawiane są właściwości, metody otrzymywania oraz reaktywność (ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów reakcji) związków organicznych posiadających określone grupy funkcyjne. Węglowodory (alifatyczne, cykliczne, nasycone i nienasycone i aromatyczne), halogenopochodne, alkohole i fenole, aminy, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne. Dla każdej grupy związków omawiane są: nomenklatura, budowa, stereochemia, podstawowe reakcje wraz z mechanizmem oraz metody otrzymywania. Krótko omówione zostaną też biocząsteczki (np. węglowodany, aminokwasy, białka).

Literatura:

Literatura podstawowa:

John McMurry, Chemia Organiczna tom 1-5, PWN, Warszawa 2017 (i poprzednie wydania)

Literatura uzupełniająca:

R. T. Morrison RN Boyd, Chemia organiczna, PWN 1998

Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren i Peter Wothers, Chemia organiczna, tom 1-4, WNT, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada podstawową wiedzę na temat reaktywności i metod otrzymywania wybranych klas związków organicznych,

- potrafi analizować i rozwiązywać problemy z zakresu podstawowych zagadnień chemii organicznej,

- rozumie zależności pomiędzy budową a reaktywnością molekuł organicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa, dopuszczalne trzy nieobecności.

Śródsemestralne pisemne kolokwia zaliczające ćwiczenia wykładowe i zwalniające najlepszych studentów z egzaminu; dla pozostałych końcowy egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uzyskanie 50% punktów z wszystkich kolokwiów. Testy /zadania na platformie Kampus dla chętnych, dające możliwość uzyskania dodatkowych punktów do zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia wykładowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)