Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1INZ18W
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, wykład
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur; przedmioty dla I roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/KMaksymiuk/informacje.htm
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, właściwości atomów, cząsteczek, ciał stałych i wiązań chemicznych, właściwości i reakcje pierwiastków oraz głównych grup związków nieorganicznych.

Pełny opis:

1. Budowa i właściwości atomów, orbitale atomowe i konfiguracja elektronowa, prawo okresowości pierwiastków, najważniejsze właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków.

2. Właściwości i opis wiązań chemicznych (kowalencyjnych, jonowych, metalicznych), teoria wiązań walencyjnych i orbitali molekularnych, budowa prostych cząsteczek, rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych, wiązania wodorowe.

3. Struktura stałych substancji nieorganicznych, w tym budowa i właściwości metali i półprzewodników, elementy teorii pasmowej ciała stałego.

4. Główne rodzaje reakcji chemicznych: kwasowo-zasadowe, wytrącania / rozpuszczania osadów, kompleksowania, utleniania / redukcji; teoria Brønsteda kwasów i zasad, mocne / słabe kwasy i zasady, bufory, wskaźniki pH, czynniki decydujące o rozpuszczalności osadów, właściwości i trwałość związków kompleksowych, elementy elektrochemii. Rola różnego rodzaju reakcji chemicznych w środowisku naturalnym.

5. Ogólna charakterystyka najważniejszych związków nieorganicznych: tlenków, wodorotlenków, kwasów, wodorków, wybranych soli oraz powiązanie ich właściwości z położeniem pierwiastka w układzie okresowym. Metody syntezy związków nieorganicznych. Podstawowe informacje o syntezie nanocząstek nieorganicznych.

Przewidywany wkład pracy:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 15 h

Przygotowanie do egzaminu i egzamin: 25 h

Literatura:

1. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2002.

2. L. Jones, P. Atkins, „Chemia ogólna”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2004.

3. J.D. Lee, „Zwięzła chemia nieorganiczna”, PWN Warszawa 1994.

4. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, „Chemia nieorganiczna”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995

5. P.W. Atkins, „Podstawy chemii fizycznej”, Wyd. Nauk. PWN Warszawa1999.

6. „Nanotechnologie” pod red. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2008

7. N.N. Greenwood, A. Earnshaw, „Chemistry of the Elements”, Pergamon Press, 1984.

8. G.A. Ozin, A.C. Arsenault, „Nanochemistry. A Chemical Approach to Nanomaterials”, RSC 2005.

9. Z. Galus (red.), “Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

– analizuje zależności pomiędzy fizycznymi i chemicznymi właściwościami pierwiastków i związków chemicznych, składem chemicznym i strukturą związku, położeniem pierwiastka w układzie okresowym a strukturą elektronową atomów i cząsteczek; analizuje równowagi jonowe i reakcje w wodnych roztworach elektrolitów oraz zależności pomiędzy składem roztworu a wyrażonymi ilościowo właściwościami roztworów (np. rozpuszczalność soli, stężenie określonych jonów, pH roztworu);

– wyjaśnia źródło właściwości fizycznych i chemicznych oraz struktury pierwiastków i związków, chemiczne podstawy istotnych procesów obserwowanych w życiu codziennym,

- przewiduje właściwości związków chemicznych na podstawie ich składu,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę przy studiowaniu innych przedmiotów związanych z chemią.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z całości materiału (wykład i laboratorium).

Maksymalna liczba punktów: 100;

od 50 do 59 pkt. - ocena dst.

od 60 do 69 pkt. - ocena dst.+

od 70 do 79 pkt. - ocena db.

od 80 do 89 pkt. - ocena db.+

od 90 do 100 pkt. - ocena bdb.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Maksymiuk
Prowadzący grup: Krzysztof Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Maksymiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)