Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optyka widzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BO20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optyka widzenia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony wykład z Optyki geometrycznej i instrumentalnej oraz Pracownia optyki geometrycznej i instrumentalnej

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest oko miarowe i niemiarowe (zaberrowane) jako układ optyczny tworzący obraz dla różnych geometrii obserwacji, oświetlenia i zastosowanej korekcji niemiarowości.

Pełny opis:

Wykład ten stanowi wstęp do wykładu Optometria I i jednocześnie utrwala wiedzę zdobytą na wykładzie Optyka geometryczna i instrumentalna. Celem wykładu jest zapoznanie studentów (1) z wybranymi modelami oka jako układu optycznego, tworzącego obraz w warunkach rzeczywistych tj. uwzględniających oświetlenie, niemiarowości sferyczne i cylindryczne oraz zmiany w budowie i funkcjonowaniu oka postępujące z wiekiem oraz (2) z podstawami korekcji jednoocznej tj. nieuwzględniającej efektów związanych z widzeniem obuocznym. Powstawanie obrazów w oku opisywane jest językiem optyki geometrycznej. Jedynie przy omawianiu zdolności rozdzielczej oka wprowadzane są elementarne pojęcia z zakresu dyfrakcji światła.

Program:

1. Oko teoretyczne - modele zbliżone do oka rzeczywistego.

2. Osie oka i kąty między osiami

3. Oko teoretyczne zredukowane.

4. Niemiarowości (ametropie) sferyczne. Korygowanie ametropii sferycznych.

5. Akomodacja oka i jej miary, starczowzroczność (prezbiopia). Dodatek do bliży

6. Astygmatyzm. Korygowanie astygmatyzmu

7. Powiększenie okularowe

8 Jakość obrazu siatkówkowego

9. Miary ostrości widzenia i tablice optotypów

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w wymiarze 2h/tydzień w ciągu pierwszych ośmiu tygodni zajęć semestru letniego.

Studenci chcący uczęszczać na wykład powinni mieć zaliczony wykład Optyki geometrycznej i instrumentalnej (1100-1B05)

Opis sporządził Marek Kowalczyk-Hernandez, luty 2018

Literatura:

1. Andrzej Styszyński, "Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji," wyd. II, Alfa-Medica Press, 2009;

2. Michael P. Keating "Geometric, Physical, and Visual Optics" Butterworth-Heinemann; 2 edition, 2002;

3. David A. Atchison, George Smith "Optics of the human eye" Butterworth-Heinemann; 1 edition, 2000;

4. Ronald B. Rabbets "Bennett and Rabbett's Clinical Visual Optics" 4 edition, Butterworth-Heinemann; 2007.

5. Andrew Keirl i Caroline Christie, "Clinical optics and Refraction" Elsevier 2007

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym i dostatecznym dopuszczenia do egzaminu jest regularne uczęszczanie na ćwiczenia. Studenci mający więcej niż DWIE NIEUSPRAWIEDLIWIONE GODZINY nieobecności na ćwiczeniach nie będą dopuszczeni do egzaminu.

W trakcie semestru dwa kolokwia składające się z części testowej (test wielokrotnego wyboru) oraz z zadań rachunkowych podobnych do tych rozwiązywanych na ćwiczeniach lub do zadań domowych rozwiązywanych samodzielnie w ramach przygotowania do ćwiczeń w Laboratorium optyki widzenia.

Ocena końcowa z przedmiotu Optyka widzenia jest średnią arytmetyczną dwóch pozytywnych ocen uzyskanych na kolokwiach, a jeżeli nie satysfakcjonuje ona studenta, student przystępuje do egzaminu i otrzymuje ocenę końcową będącą średnią ważoną ocen z kolokwiów i z egzaminu. Waga ocen z kolokwiów jest równa 1, a z egzaminu jest równa 3. Egzamin jest egzaminem pisemnym składającym się, podobnie jak kolokwia, z testu wielokrotnego wyboru i zadań rachunkowych.

Student , który zaliczył co najwyżej jedno kolokwium, obowiązkowo przystępuje do egzaminu, o ile spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu (obecność na ćwiczeniach). Wyniki 10-minutowych kartkówek przeprowadzanych na wykładzie nie wpływają na ocenę końcową.

Studenci, którzy nie zaliczą tego przedmiotu powinni wyrejestrować się z listy zarejestrowanych na Pracownię optometryczną I, odbywającą się w III semestrze. Ci, którzy tego nie dopełnią będą wyrejestrowywani przez Dziekanat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Patrzykont
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)