Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BF22
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, ścieżka fizyka medyczna; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka neuroinformatyka; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla 2 semestru I roku FM i NI
Strona przedmiotu: http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Wnioskowanie_Statystyczne_-_wykład
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagane zaliczenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych z ćwiczeniami z programowania w Pythonie w wymiarze 45 godzin ćwiczeń

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przygotowuje do świadomego i poprawnego stosowania najczęściej wykorzystywanych w praktyce (nie tylko naukowej) metod statystycznych.

Ćwiczenia — patrz https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia

Pełny opis:

Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa

Centralne Twierdzenie Graniczne

Statystyki i estymatory

Weryfikacja hipotez statystycznych

Test t Studenta

Test chi^2

Monte Carlo

Testy nieparametryczne

Test serii

Test Wilcoxona-Manna-Whitneya

Testy permutacyjne

Bootstrap

Metoda największej wiarygodności, regresja liniowa

Interpretacja współczynnika korelacji

Problem porównań wielokrotnych -- miejskie legendy i przepowiednie

Analiza wariancji

Twierdzenie Bayesa, pojęcie prawdopodobieństwa

Wielkość efektu

Elementy statystyki wielowymiarowej: analiza składowych głównych (PCA), wielozmienna analiza wariancji (MANOVA), analiza skupień, liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA), regresja liniowa (LR), sztuczne sieci neuronowe (ANN)

Ćwiczenia: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia

Literatura:

Skrypt do wykładu dostępny w Internecie, oparty na "Wstępie do współczesnej statystyki" P.J. Durka, Wyd. Adamantan 2003

Skrypt do ćwiczeń dostępny w Internecie: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Wnioskowanie_Statystyczne_-_ćwiczenia

Ponadto, teorię klasyczną opisują szerzej np.

"Statystyka dla Fizyków" R. Nowak, PWN 2002,

"Wnioskowanie Statystyczne" L. Gajek i M. Kałuszka, WNT 2000,

"Probabilistyka" A. Plucińska, E. Pluciński, WNT 2000.

Efekty uczenia się:

Wykład: zrozumienie podstawowych metod statystycznych leżących u podstaw powszechnie stosowanych schematów weryfikacji hipotez statystycznych.

Ćwiczenia:

Umiejętność implementacji podstawowych technik statystycznych z zakresu weryfikacji hipotez w języku Python.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

I termin — egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru + pytania otwarte);

Poprawkowe — indywidualnie umawiane egzaminy ustne.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z wykładu (powyżej), jak i z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Durka
Prowadzący grup: Piotr Durka, Maciej Kamiński, Adrianna Tartas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)