Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z chemii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BB26
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z chemii ogólnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla I roku
ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; Wariant B
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
ochrona środowiska

Założenia (opisowo):

Znajomość materiału z chemii w zakresie liceum, zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

Pełny opis:

Praktikum z chemii ogólnej to zajęcia rachunkowo-laboratoryjne stanowiące wprowadzenie do technik stosowanych podczas pracy w laboratorium chemicznym. Program praktikum obejmuje m.in., proste obliczenia chemiczne, analizę jakościową wybranych klas związków chemicznych, miareczkową analizę ilościową, pomiary pH i przygotowqanie roztoworów buforowych, obsługę podstawowych urządzeń laboratoryjnych (łaźnia wodna, waga, pH-metr, pipety miarowe).

Program:

1. Analiza jakościowa kationów i anionów soli nieorganicznych.

2. Analiza jakościowa cz. II. Analiza związków nieorganicznych i prostych związków organicznych, procesy redoks, związki kompleksowe.

3. Miareczkowanie kompleksometryczne.

4. Miareczkowanie alkacymetryczne i potencjometryczne.

5. Przygotowanie i badanie właściwości roztworów buforowych.

Zajęcia obejmują 7 spotkań: pracownię wstępną, 5 ćwiczeń oraz pracownię końcową na której odbywa się kolokwium z zadań rachunkowych. Za każde ćwiczenie można otrzymać maksymalnie 10 pkt (3 pkt wejściówka, 3 pkt praca na zajęciach, 4 pkt opis). Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie min. 1,5 pkt z wejściówki (warunek przystąpienia do części praktycznej) i 5 pkt z całości ćwiczenia. Za kolokwium można otrzymać maksymalnie 20 pkt. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej 10 pkt. Wymagane jest zaliczenie każdego ćwiczenia oraz zaliczenie kolokwium. Warunkiem zaliczenia pracowni jest uzyskanie 50% +1 pkt maksymalnej ilości punktów.

Opis przygotowali Joanna Kowalska, Michał Kopciał, Przemysław Wanat, styczeń 2015

Literatura:

Literatura:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna", PWN, Warszawa

2. Z. Galus, „Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna i rozumie pojęcia z zakresu chemii ogólnej i analitycznej (rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, aktywność jonów, stężenie molowe, stała trwałości kompleksu, reakcja jonowa, reakcja utleniania-redukcji, pH, iloczyn jonowy wody, itd.).

2. Student zna i rozumie pojęcie buforu, pojemności buforowej, zna postać równania Hendersona - Hasselbalcha, jego ograniczenia i zastosowanie, potrafi wymienić powszechnie stosowane bufory.

3. Student poznaje podstawowe techniki pracy związanej z chemią analityczną (analiza strąceniowa, pomiary pH-metryczne, miareczkowanie alkacymetryczne i kompleksometryczne).

4. Student zna i rozumie zagrożenia związane z pracą w laboratorium chemicznym oraz zasady bezpiecznej pracy i prawidłowej utylizacji odpadów.

Umiejętności

1. Student potrafi posługiwać się w praktyce pojęciami z zakresu chemii analitycznej. Student potrafi poprawnie zapisać równania typowych reakcji przebiegających roztworach elektrolitów oraz reakcji redoks. Student potrafi wykonywać proste obliczenia chemiczne w zakresie stężeń molowych i procentowych, rozpuszczalności, stopnia dysocjacji elektrolitycznej, wartości pH roztworów kwasów i zasad oraz buforów.

2. Student potrafi wykryć podstawowe sole nieorganiczne i organiczne stosując analizę strąceniową oraz próby charakterystyczne.

3.Student potrafi przeprowadzić oznaczenie ilościowe przez miareczkowanie kompleksometryczne lub potencjometryczne.

4. Student potrafi obsługiwać pH-metr i pipety automatyczne. Student potrafi wybrać składniki buforujące nadające się do przygotowania buforu o danym pH. Student potrafi przygotować roztwór buforowy o odpowiednim pH i nastawić dokładne pH przy pomocy pH-metru.

4. Student umie przeprowadzać eksperymenty w sposób niezagrażający sobie i innym osobom znajdującym się w laboratorium, z zachowaniem zasad BHP.

5. Student nabywa umiejętność prowadzenia notatek i wyciągania wniosków z eksperymentu na ich podstawie, oraz stworzyć krótki opis doświadczenia zawierający przebieg eksperymentu, obserwacje i wynikające z nich wnioski.

Postawy

1. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych badań

2. Świadomość znaczenia obliczeń i metod chemicznych w diagnostyce środowiskowej i medycznej oraz eksperymentach biologicznych i biofizycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Warmiński
Prowadzący grup: Kacper Szczepański, Kamil Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)