Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia bioorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BB23
Kod Erasmus / ISCED: 13.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia bioorganiczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są metodom syntezy, oczyszczania, badania właściwości oraz zastosowań naturalnych związków chemicznych, jak również ich syntetycznych analogów, pełniących kluczową rolę w funkcjonowaniu żywych komórek i organizmów.

Pełny opis:

Wykład z Chemii Bioorganicznej ma na celu zapoznanie studentów z klasami związków pełniących istotne funkcje w organizmach żywych. Wykład ma być odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób w oparciu o metody chemii organicznej można prowadzić syntezę takich złożonych biomolekuł jak peptydy, czy kwasy nukleinowe, jak również, w jaki sposób dzięki nowoczesnym metodom spektroskopowym, bada się ich strukturę przestrzenną, a następnie wnioskuje się o ich funkcjach biologicznych. Wiedza na temat struktury i funkcji przekłada się na projektowanie syntetycznych analogów tych związków, o ulepszonych właściwościach biologicznych. Obok syntezy, właściwości i funkcji związków naturalnych omówione zostaną również najważniejsze analogi dla poszczególnych klas związków. Zostaną przedstawione najważniejsze ich zastosowania, zarówno badawcze, jak również biotechnologiczne i medyczne.

Program:

1. Aminokwasy, peptydy i białka - struktura i właściwości

2. Synteza peptydów

3. Enzymy jako biokatalizatory w reakcjach chemicznych. Modyfikowanie enzymów.

4. Białka - izolacja, oczyszczanie i modyfikacje.

5. Nukleozydy, nukleotydy i kwasy nukleinowe - struktura i funkcje.

6. Synteza i właściwości nukleozydów i nukleotydów. Zastosowania w medycynie.

7. Modyfikacje nukleotydów w grupach fosforanowych.

8. Synteza oligonukleotydów DNA i RNA. Modyfikowane analogi DNA i RNA i ich właściwości: PNA, LNA, PS, MPO i in..

9. Zastosowania syntetycznych oligonukleotydów: antysensowne oligonukleotydy, rybozymy, aptamery, siRNA.

10. Wprowadzanie znaczników do biomolekuł i ich wykorzystanie.

11. Oligosacharydy

12. Alkaloidy, terpeny, steroidy, lipidy, barwniki

Na końcu opisu należy umieścić dodatkowe wyjaśnienia oraz niezbędne uwagi dla studentów:

- do uczęszczania wymagany jest przynajmniej podstawowy kurs z chemii organicznej.

- wymagania niezbędne do zaliczenia: obecności na ćwiczeniach,co najmniej 50% punktów z egzaminu

Opis sporządził Jacek Jemielity, listopad 2009.

Literatura:

1. Chemia Bioorganiczna (skrypt) - Jacek Jemielity, Joanna Kowalska (w przygotowaniu)

2. Bioorganic Chemistry - Nucleic Acids. Sidney M. Hecht (Edytor), Oxford University Press, 1996.

3. Bioorganic Chemistry - Peptides and Proteins. Sidney M. Hecht (Edytor), Oxford University Press, 1998.

4. Biochemia - Lubert Stryer, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996 (lub wydania późniejsze)

5. Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry - Serge L. Beaucage (Edytor), Wiley and Sons 2008.

6. Chemia Bioorganiczna - Paweł Kafarski, Barbara Lejczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)