Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka z matematyką I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BB11
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka z matematyką I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów I-go roku z podstawowymi narzędziami matematycznymi używanymi we współczesnej fizyce. Ponadto, przedstawione zostaną wstępne informacje z zakresu mechaniki Newtonowskiej.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń rachunkowych.

Pełny opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do analizy matematycznej na podstawowym poziomie. W trackie semestru studenci zapoznają się z elementarnymi narzędziami matematyki, takimi jak:

* logika dwuwartościowa i rachunek zdań

* funkcje i ich wykresy

* ciągi i szeregi

* pochodna i jej zastosowania (badanie przebiegu zmienności funkcji)

* rachunek całkowy

* wektory

* liczby zespolone

Ponadto przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu fizyki klasycznej:

* prawa dynamiki i równanie Newtona

* siły potencjalne

* zasady zachowania

Literatura:

"Fizyka z Matematyką I", M. Geller, J. Antosiewicz, T. Grycuk. I. Skwira-Chalot

Efekty uczenia się:

Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy z algebry i analizy matematycznej oraz klasycznej fizyki Newtonowskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Cztery kolokwia, egzamin pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Klimczak, Izabela Skwira-Chalot
Prowadzący grup: Mariusz Klimczak, Izabela Skwira-Chalot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Klimczak, Izabela Skwira-Chalot
Prowadzący grup: Mariusz Klimczak, Izabela Skwira-Chalot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)