Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do biofizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BB05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do biofizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; Wariant B
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia wykładowe "Wstęp do biofizyki" (do roku 2020/21 był to tylko wykład) prowadzone są na poziomie popularno-naukowym. Mają na celu przybliżenie słuchaczom rozległej i złożonej dyscypliny naukowej, jaką jest biofizyka molekularna oraz przedstawienie wybranych tematów i zagadnień naukowych z tej dziedziny, które rozwijane są aktualnie na świecie i w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Fizyki UW.

Pełny opis:

Ćwiczenia wykładowe "Wstęp do biofizyki" (do roku 2020/21 był to tylko wykład) prowadzone są na poziomie popularno-naukowym. Mają na celu przybliżenie słuchaczom rozległej i złożonej dyscypliny naukowej, jaką jest biofizyka molekularna. Nie jest to systematyczny, kursowy wykład z biofizyki, a raczej zbiór niezależnych wykładów z ćwiczeniami, które mają z jednej strony pokazać studentom biofizykę na tle nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia) i nauk ścisłych (matematyka, informatyka i bioinformatyka) i zobrazować jej interdyscyplinarność. Jednocześnie wykłady mają na celu przedstawienie studentom wybranych tematów i zagadnień naukowych z tej dziedziny, które rozwijane są aktualnie na świecie i w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Fizyki UW. Studentom zainteresowanym pracą naukową zajęcia te pozwolą na wybranie tematu czy projektu, w którego realizację będą mogli włączyć się już od pierwszego roku studiów.

Literatura:

Nie jest to obowiązkowe; tym, którzy są zainteresowania, polecamy słynne książki o biofizyce molekularnej i historii odkryć w dziedzinie biofizyki molekularnej, na przykład:

1. Erwin Schrödinger, „What is life?” Cambridge University Press, “Czym jest życie?” Prószyński i Spółka

2. James D. Watson „Podwójna helisa. Historia odkrycia struktury DNA” Prószyński i Spółka

3. Brenda Maddox, „The dark lady of DNA”, Harper Perennial

4. Alan Fersht, „Structure and mechanism in protein science” W.H. Freeman and Company, New York

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Zna podstawowe prawa i koncepcje oraz wybrane kierunki badań współczesnej biofizyki molekularnej (KW_01, KW_03).

2. Zna w zarysie wybrane metody doświadczalne i teoretyczne biofizyki molekularnej (KW_05).

3. Zna w zarysie wybrane zastosowania biofizyki w naukach biologicznych i biomedycznych (KW_01).

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Umie powiązać i zinterpretować molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych w interdyscyplinarnym ujęciu fizyki, chemii i biologii (K_U01, K_U05).

2. Umie ocenić krytycznie wagę doniesień naukowych z zakresu biofizyki molekularnej (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Rozumie wartość i znaczenie zastosowań metodologii i pojęć z zakresu fizyki, chemii, matematyki i informatyki w naukach biologicznych (K_K03).

2. Rozumie dynamikę rozwoju badań materii żywej i wynikającą z niej konieczność systematycznego uzupełniania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej (K_K01, K_K05).

3. Rozumie wagę doniesień naukowych w dziedzinie biofizyki molekularnej (K-K06)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące uczestnictwa:

wiedza z fizyki, matematyki, chemii i biologii na poziomie liceum ogólnokształcącego

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

trzy w semestrze

Warunki zaliczenia:

1. Kolokwium w połowie semestru (zaliczenie go nie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu, ale wpływa na ocenę końcową)

2. Egzamin pisemny w formie 10 pytań otwartych

3. Egzamin ustny dla osób, które otrzymają ocenę niedostateczną z egzaminu pisemnego lub chcą poprawić ocenę proponowaną po egzaminie pisemnym (forma - 3 pytania otwarte)

Warunki zaliczenia poprawkowego:

1. Egzamin pisemny w formie 10 pytań otwartych

2. Egzamin ustny dla osób, które otrzymają ocenę niedostateczną z egzaminu pisemnego lub chcą poprawić ocenę proponowaną po egzaminie pisemnym (forma - 3 pytania otwarte)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska, Beata Wielgus-Kutrowska
Prowadzący grup: Maria Bzowska, Beata Wielgus-Kutrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska, Beata Wielgus-Kutrowska
Prowadzący grup: Maria Bzowska, Beata Wielgus-Kutrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)