Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II (elektryczność i magnetyzm)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1AF24
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka II (elektryczność i magnetyzm)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
Biofizyka; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Fizyka, ścieżka fizyka medyczna; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka neuroinformatyka; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka standardowa; przedmioty dla I roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/fizyka-ii.html
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Zjawiska związane z elektrycznością i magnetyzmem stanowią jeden z podstawowych działów fizyki. Ich znajomość jest zatem elementem podstawowej wiedzy wymaganej od osób studiujących zagadnienia fizyczne i stanowi fundament dalszego kształcenia w tej dziedzinie. Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z tej dziedziny. Szczególny nacisk położony zostanie na demonstracje eksperymentalne omawianych zjawisk, które w trakcie wykładu będą także gruntownie omawiane. Opis prezentowanych zjawisk zawierać będzie perspektywę historyczną umożliwiającą prześledzenie rozwoju myśli naukowej w ubiegłych wiekach. Omówione będą aktualne zastosowania omawianych zjawisk. Przedstawione zostaną metody opisu tych zjawisk. Podsumowaniem wykładu będzie analiza równań Maxwella.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie, bogato ilustrowanym pokazami przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny klasycznego elektromagnetyzmu podsumowane w równaniach Maxwella.

Pełny opis:

Wykład bogato ilustrowany pokazami, będzie obejmował następujące tematy:

1. Elektrostatyka. Prawo Coulomba, prawo Gaussa;

2. Pole elektryczne w obecności przewodników. E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;

3. Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;

4. Pole elektryczne w obecności dielektryków. Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem.

5. Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;

6. Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;

7. Zjawiska termoelektryczne, przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;

8. Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym. Siła Lorentza, siła Ampera.;

9. Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;

10. Pole magnetyczne w materii;

11. Ziemskie pole magnetyczne. Mikroskopowy opis magnetyzmu

12. Prąd przemienny. Obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator;

13. Równania Maxwella;

14. Fale elektromagnetyczne;

Literatura:

Podstawowe podręczniki:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 3 (PWN 2015)

S. J. Ling, J. Sanny, W. Moebs, Fizyka dla szkół wyższych, t. 3 (OpenStax POLSKA 2018)

A.K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2 cz. 1 i 2 (PWN 1991)

E. M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm (PWN 1975)

Podręczniki uzupełniające:

Jan Gaj, Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwa UW, 2000

David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN, 2001

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynamana wykłady z fizyki, PWN 2007

Zbiory zadań:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Zbiór zadań PWN, 2005

A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania i problemy z fizyki PWN, 1997

J.Jędrzejewski, W.Kruczek, A.Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, PWN ,1976

Efekty uczenia się:

K_W01

zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje klasycznego elektromagnetyzmu, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości

K_U01

potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej i metodami matematycznymi fizyki przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych z zakresu elektyrczności i magnetyzmu, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia i równania opisujące podstawowe zjawiska i prawa obowiązujące w tej dziedzinie, potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń i praw

K_U05

potrafi w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk i praw fizyki w zakresie elektryczności i magnetyzmu i skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w tym zakresie

K_K01

jest gotów uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Elementami oceny są:

Quizy wykładowe

w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w quizach wykładowych istnieje możliwość zaliczenia tej części w formie testów podczas kolokwiów

Dwa kolokwia w ciągu semestru

Egzamin

Obowiązkowym elementem zaliczenia przedmiotu warunkującym dopuszczenie do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie w sumie min. 50% punktów z kolokwiów. W przypadku niezaliczenia ćwiczeń na podstawie kolokwiów, istnieje możliwość zaliczenia ich w trakcie egzaminu pisemnego. W takim wypadku student ma prawo do jednego terminu egzaminu w sesji poprawkowej.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny

Część pisemna egzaminu składa się z testu oraz zadań rachunkowych.

Egzamin ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest otrzymanie min. 50% w sumie z quizów, kolokwiów i egzaminu pisemnego.

Ocena z egzaminu ustnego jest oceną ekspercką (niepunktową).

W przypadku gdy wyniki kolokwiów, quizów wykładowych i egzaminu pisemnego pozwalają na rzetelną ocenę spełnienia zakładanych celów i efektów kształcenia, osobom dopuszczonym do egzaminu ustnego, może zostać zaproponowana ocena końcowa. Decyzję o zaproponowaniu oceny związaną z możliwością niezdawania egzaminu ustnego podejmuje koordynator przedmiotu. W przypadku kiedy proponowana ocena nie jest satysfakcjonująca student ma możliwość zdawania egzamin ustny. W przypadku braku propozycji oceny, egzamin ustny jest obowiązkowy.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego jest zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego w sesji poprawkowej jest zaliczenie egzaminu poprawkowego pisemnego (min. 50% punktów).

Wymagania na poszczególne oceny:

- bardzo dobry - student wyjaśnia zjawiska i prowadzi obliczenia bezbłędnie lub z drobnymi błędami niewpływającymi na sens fizyczny tych wyjaśnień lub obliczeń.

- dobry - student wyjaśnia najprostsze zjawiska i prowadzi najprostsze obliczenia bezbłędnie lub z drobnymi błędami niewpływającymi na sens fizyczny tych wyjaśnień lub obliczeń; niekiedy popełnia błędy lub nie potrafi wykonać bardziej złożonych działań w tym zakresie.

- dostateczny - student wyjaśnia najprostsze zjawiska i prowadzi najprostsze obliczenia bezbłędnie lub z drobnymi błędami niewpływającymi na sens fizyczny tych wyjaśnień lub obliczeń; popełnia błędy lub nie potrafi wykonać bardziej złożonych działań w tym zakresie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia wykładowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Drabińska
Prowadzący grup: Witold Bardyszewski, Maciej Długosz, Aneta Drabińska, Anita Gardias, Jerzy Kamiński, Ignacy Nałęcz, Magdalena Posiadała-Zezula, Teresa Rząca-Urban, Jan Suffczyński, Paweł Trautman, Krzysztof Turzyński, Waldemar Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)