Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra z geometrią I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1AF10
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra z geometrią I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru z grupy matematyka
Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
Biofizyka; przedmioty dla I roku
Energetyka jądrowa; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Fizyka, ścieżka fizyka medyczna; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka neuroinformatyka; przedmioty dla I roku
Fizyka, ścieżka standardowa; przedmioty dla I roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami algebry liniowej: liczby zespolone, wielomiany, grupy, wektory i macierze.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie pojęć przewijających się przez matematykę oraz fizykę w przeciągu całego okresu studiów. Te abstrakcyjne pojęcia te będą ilustrowane przykładami z różnych dziedzin tak by uczynić je maksymalnie zrozumiałymi i pokazać ich przydatność w fizyce.

1. Liczby zespolone, pojęcie ciała liczbowego.

2. Równania algebraiczne stopnia trzeciego.

3. Podstawowe własności wielomianów, największy wspólny dzielnik.

4. Pojęcie grupy, grupa permutacji, znak permutacji, rozkład permutacji na cykle.

5. Przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność, baza, podprzestrzenie, suma i przecięcie podprzestrzeni.

6. Odwzorowanie liniowe, jądro, obraz, macierz odwzorowania.

7. Wyznacznik.

Literatura:

1. S. Zakrzewski, Algebra i geometria, skrypt UW.

2. P. Urbański, Algebra liniowa i geometria, skrypt UW.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni:

a) znać pojęcie liczby zespolonej i wykonywać rachunki z użyciem liczb zespolonych;

b) rozumieć pojęcia przestrzeni wektorowej, liniowej niezależności i bazy;

c) rozumieć pojęcie odwzorowania liniowego i macierzy;

d) umieć rozwiązywać układy równań liniowych;

e) umieć obliczyć wyznacznik macierzy i znaleźć macierz odwrotną.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia i egzamin pisemny -- część obliczeniowa;

egzamin ustny -- część teoretyczna.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Charzyński
Prowadzący grup: Szymon Charzyński, Jan Chwedeńczuk, Paweł Kasprzak, Maciej Nieszporski, Tomasz Smołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Charzyński
Prowadzący grup: Szymon Charzyński, Jan Chwedeńczuk, Antoni Mikos-Nuszkiewicz, Maciej Nieszporski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)