Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do struktury białek i kwasów nukleinowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-712SBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do struktury białek i kwasów nukleinowych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawione są podstawowe informacje o budowie łańcuchów polipeptydowych (białek) i polinukleotydowych (DNA i RNA)

Pełny opis:

1. Aminokwasy białkowe

2. Wiązanie peptydowe; kąty torsyjne

3. I-, II-, III- i IV-rzędowa struktura białka

4. Białka globularne, nieustrukturyzowane, błonowe i fibrylarne; białka złożone

5. Synteza i nabywanie struktury przestrzennej białka

6. Trwałość struktury przestrzennej białka

7. Budowa nukleotydów

8. Reguła komplementarności zasad azotowych i replikacja semikonserwatywna

9. Budowa chromatyny

10. Rodzaje RNA i cechy budowy wpływające na ich funkcje

11. Biosynteza i degradacja kwasów nukleinowych

12. Rodzaje mutacji w DNA oraz mechanizmy ich usuwania

13. Historia badań nad strukturą białek i kwasów nukleinowych

Literatura:

J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Biochemia, wyd. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 (również wydania III i IV)

A. Bruce, B. Dennis, H. Karen, Podstawy biologii komórki, wyd. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019 (również wydanie II)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia fizyczne i chemiczne w zakresie koniecznym do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów biologicznych i biochemicznych oraz ich zastosowania w metodologii badawczej (K_W01), w szczególności zna i rozumie budowę makrocząsteczek związanych z przepływem informacji genetycznej w komórce (białek, RNA i DNA)

Umiejętności

Student potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia matematyczne i informatyczne do opisu oraz interpretacji zjawisk i procesów biologicznych (K-U02)

Kompetencje

Student jest gotów do analizy przedstawionego lub stworzonego przez siebie rozumowania pod kątem poprawności i kompletności (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia przedmiotu należy zdać Zaliczenie na ocenę, które przeprowadzane jest w formie pisemnej i w zakresie treści wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kozłowski
Prowadzący grup: Piotr Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)