Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami informatycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M08ZPI
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami informatycznymi
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne fakultatywne dla informatyki (IIIr. licencjatu, nowy program)
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://moodle.mimuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Inżynieria oprogramowania 1000-214bIOP

Założenia (lista przedmiotów):

Indywidualny projekt programistyczny 1000-222bIPP
Zespołowy projekt programistyczny 1000-2L5ZPP

Założenia (opisowo):

Praktyczna wiedza nt. realizacji prostych projektów informatycznych (realizowanych samodzielnie). Praktyczna wiedza nt. realizacji złożonych projektów informatycznych (realizowanych w zespole). Znajomość podstaw teoretycznych w zakresie metodyk wytwarzania systemów informatycznych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kształtowanie umiejętności zarządzania projektami informatycznymi. Posługiwanie się pojęciami z dziedziny zarządzania projektami.

Pełny opis:

Kształtowanie umiejętności zarządzania projektami informatycznymi. Posługiwanie się pojęciami z dziedziny zarządzania projektami.

1. Organizacja i cykl życia projektu. Udziałowcy projektu, kultura organizacyjna. Procesy projektowe.

2. Planowanie i definiowanie zakresu, struktura zadań. Weryfikacja i kontrola zakresu projektu.

3. Określanie i porządkowanie działań. Estymacja zasobów i czasu trwania. Opracowywanie harmonogramów i kontrolowanie przebiegu projektu.

4. Estymacja kosztów. Budżetowanie i kontrola kosztów projektu.

5. Planowanie jakości. Zapewnianie i kontrola jakości w projekcie.

6. Pozyskiwanie i budowanie zespołu projektowego. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

7. Komunikacja w projekcie. Planowanie komunikacji, właściwe pozyskiwanie, przechowywanie, propagowanie informacji w ramach projektu. Raportowanie. Komunikacja z udziałowcami projektu. Przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji.

8. Zarządzanie ryzykiem. Identyfikacja i ocena ryzyka. Monitorowanie ryzyk, przeciwdziałanie problemom.

Literatura:

1. PMI, Guide to the Project Management Body of Knowledge

2. APMG, Managing successful projects with PRINCE2

3. Ken Schwaber and Jeff Sutherland, Scrum

4. Edward Yourdon, Death March

Efekty uczenia się:

Potrafi wybrać formułę realizacji właściwą dla projektu. Potrafi zidentyfikować udziałowców projektu. Potrafi zdefiniować i zarządzać procesami projektowymi. Potrafi zaplanować i monitorować harmonogram projektu. Zna różnicę pomiędzy decyzjami na poziomie kierowniczym i dyrektorskim, rozumie zasady eskalowania problemów pomiędzy poziomami zarządzania w projekcie. Potrafi oszacować koszty projektu. Potrafi zaplanować i kontrolować jakość w projekcie. Potrafi zbudować i zarządzać zespołem projektowym. Potrafi zarządzać przepływem informacji (komunikacją) w obrębie projektu oraz z udziałowcami projektu. Potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację. Rozumie pojęcie ryzyka projektowego, potrafi zarządzać (także ilościowo) ryzykami projektowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oparta na punktach otrzymanych za zadania cząstkowe oddawane w trakcie semestru.

Oceny są ustalane następująco:

jeśli punktów >= 50% wtedy ocena = 3 (dst);

jeśli punktów >= 60% wtedy ocena = 3,5 (dst+);

jeśli punktów >= 70% wtedy ocena = 4 (db);

jeśli punktów >= 80% wtedy ocena = 4,5 (db+);

jeśli punktów >= 90% wtedy ocena = 5 (bdb);

w przeciwny przypadku ocena = 2 (ndst).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dąbrowski
Prowadzący grup: Robert Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dąbrowski
Prowadzący grup: Robert Dąbrowski, Łukasz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)