Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualny projekt programistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-222bIPP
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Indywidualny projekt programistyczny
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do programowania 1000-211bWPI

Skrócony opis:

Laboratoryjna kontynuacja wstępu do programowania, której celem jest praktyczne kształcenie umiejętności programowania w średniej skali. Studenci podczas zajęć realizują projekt programistyczny, istotnie większy od tych z zajęć ze wstępu do programowania. Projekt ten ma stanowić podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pierwszego semestru nauki programowania.

Pełny opis:

Zajęcia zaczynają się od przekazania i omówienia specyfikacji zadania programistycznego. Następnie studenci tworzą projekt swojego rozwiązania i przekazują do oceny prowadzącym. Dopiero zaakceptowany projekt podlega realizacji. Podczas zajęć studenci poznają różnorodne programistyczne narzędzia wspomagające:

* śledzenie wykonywania programu,

* zarządzanie wersjami,

* dokumentowanie programu.

Literatura:

Literaturę stanowi dokumentacja do użytych narzędzi.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma wiedzę ogólną w zakresie programowania (K_W02).

2. Ma wiedzę na temat narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (K_W10).

Umiejętności

1. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

2. Programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych (K_U07).

3. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny (K_U19).

4. Ma umiejętność posługiwania się jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami (K_U23).

Kompetencje

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01).

2. Jest gotów do pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K02).

3. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, potrafi wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie ocen programów zaliczeniowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)