Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bIOP
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Strona przedmiotu: http://moodle.mimuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Indywidualny projekt programistyczny 1000-222bIPP

Założenia (lista przedmiotów):

Bazy danych 1000-213bBAD
Programowanie obiektowe 1000-212bPO

Skrócony opis:

Zasady tworzenia oprogramowania w projektach programistycznych. Omówienie wybranych praktyk i narzędzi wspierających wytwarzanie oprogramowania.

Pełny opis:

Projekt informatyczny.

Architektura.

Funkcjonalność.

Wzorce.

Specyfikacja.

Jakość.

Planowanie.

Zarządzanie konfiguracją.

Metodyki.

Praca w grupie.

Literatura:

1. E.Yourdon, Death March

2. T.DeMarco, The Deadline

3. I.Sommerville, Software Engineering

4. S.McConnell, Code Complete

5. H.Takeuchi, I.Nonaka, The new product development game (article)

6. W.W.Royce, Managing development of large software systems (article)

7. M.Shaw, D.Garlan, Software Architecture

8. E.Gamma, R.Helm, R.Johnson, J.Vlissides, Design patterns

Efekty uczenia się:

Wiedza: student ma

* uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania (K_W02);

* wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (narzędzia do analizy wymagań i modelowania, narzędzia do testowania, narzędzia do podglądu kodu, narzędzia do zarządzania konfiguracjami i wersjami oprogramowania), cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (refaktoryzacji) K_W10,

Umiejętności: student potrafi

* pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02);

* porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (K_U04);

* samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U09);

* posługiwać się wzorcami projektowymi (K_U24);

* opisywać systemy informatyczne tak z użyciem specjalistycznej terminologii, jak i w sposób zrozumiały dla niefachowców; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych (K_U25);

* określić procesy wytwórcze właściwe dla wytwarzanego systemu;

* projektować (modelować) architekturę wytwarzanego systemu;

* projektować (modelować) funkcjonalność wytwarzanego systemu;

* definiować (w mierzalny sposób) oczekiwania jakościowe względem wytwarzanego systemu;

* planować projekt w zakresie procesów wytwórczych;

* planować projekt w zakresie narzędzi wspierających;

* zarządzać konfiguracją, zarządzać zmianami, budować wydania oprogramowania.

Student może też nabyć dodatkowe umiejętności ponadstandardowe, tak że potrafi:

* zarządzać małym projektem programistycznym;

* identyfikować i dobierać właściwe dla projektu wzorce (projektowe, architektoniczne, analityczne);

* identyfikować i dobierać właściwe dla projektu metodyki (wytwórcze, zarządcze);

* koordynować mały zespół programistów.

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

* pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka (K_K02);

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K03);

* wypełniania zobowiązań społecznych związanych z racjonalnym i bezpiecznym przetwarzaniem danych (K_K04).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)