Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bIO
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Bazy danych 1000-213bBAD
Programowanie obiektowe 1000-212bPO

Skrócony opis:

Zasady tworzenia oprogramowania w projektach programistycznych. Omówienie wybranych praktyk i narzędzi wspierających wytwarzanie oprogramowania.

Pełny opis:

- Projekt informatyczny

- Architektura

- Funkcjonalność

- Wzorce

- Specyfikacja

- Jakość

- Planowanie

- Zarządzanie konfiguracją

- Metodyki

- Praca w grupie

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- teoretyczne podstawy z zakresu programowania, technologii sieciowych, wybranych języków i paradygmatów programowania (K_W02),

- metody z zakresu inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (narzędzia do analizy wymagań i modelowania, narzędzia do testowania, narzędzia do podglądu kodu, narzędzia do zarządzania konfiguracjami i wersjami oprogramowania), cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (refaktoryzacji) (K_W10)

Umiejętności - absolwent potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02),

- porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (K_U04),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U09)

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- pracy z poszanowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka (K_K02),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K03),

- wypełniania zobowiązań społecznych związanych z racjonalnym i bezpiecznym przetwarzaniem danych (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać się będą:

- Quizy on-line weryfikujące udział w zajęciach.

- Zadania domowe polegające na wykonaniu zmian w oprogramowaniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dąbrowski
Prowadzący grup: Robert Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia będą miały charakter interaktywny. Wszyscy studenci będą wspólnie rozwijać jeden nieduży system informatyczny. Zajęcia będą się odbywać on-line.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci będą pracować w zespołach. Wszystkie zespoły będą wspólnie rozwijać jeden nieduży system informatyczny. Zajęcia będą miały charakter interaktywny: będą omawiane materiały teoretyczne oraz będzie odbywała się dyskusja na temat rozwijanego oprogramowania.

Omawiane materiały teoretyczne będą dotyczyć:

Definicja inżynierii oprogramowania.

Architektura oprogramowania.

Projektowanie wymagań.

Projektowanie systemów rozproszonych.

Projektowanie interfejsów użytkownika.

Jakość oprogramowania.

Zarządzanie wersjami.

Zarządzanie projektem i praca w zespole.

Prawa autorskie.

Przyszłość inżynierii oprogramowania.

Zasady organizacji zajęć i oceniania będą szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dąbrowski
Prowadzący grup: Robert Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia będą miały charakter interaktywny. Wszyscy studenci będą wspólnie rozwijać jeden nieduży system informatyczny. Zajęcia będą się odbywać on-line.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci będą pracować w zespołach. Wszystkie zespoły będą wspólnie rozwijać jeden nieduży system informatyczny. Zajęcia będą miały charakter interaktywny: będą omawiane materiały teoretyczne oraz będzie odbywała się dyskusja na temat rozwijanego oprogramowania.

Omawiane materiały teoretyczne będą dotyczyć:

Definicja inżynierii oprogramowania.

Architektura oprogramowania.

Projektowanie wymagań.

Projektowanie systemów rozproszonych.

Projektowanie interfejsów użytkownika.

Jakość oprogramowania.

Zarządzanie wersjami.

Zarządzanie projektem i praca w zespole.

Prawa autorskie.

Przyszłość inżynierii oprogramowania.

Zasady organizacji zajęć i oceniania będą szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)