Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

M’AI: Problemy z komunikacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M22MPK
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: M’AI: Problemy z komunikacją
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) 1000-114bRRZa
Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium 1000-114bRRZIb

Założenia (opisowo):

Uczestnik powinien znać podstawowe pojęcia i metody równań różniczkowych zwyczajnych.

Skrócony opis:

Naszym celem będzie analiza wybranych modeli zachowań kolektywnych z punkty widzenia uczenia maszynowego (ML). Wykład prowadzony we współpracy z dr. Jackiem Cyranką z Instytutu Informatyki oraz dr. Janem Peszkiem z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki.

Pełny opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie  uczestników w tematykę modeli dynamiki kolektywnej. Nacisk jest położony na wyprowadzanie modeli za pomocą technik uczenia maszynowego. Mając zadaną cechę zachowania grupy osobników, szukamy  zasady oddziaływania między nimi, prowadzącej  do zachowań zgodnych z zadaną cechą. Wykład będzie przebiegać w formie warsztatów ukierunkowanych na zainteresowania uczestników, od zagadnień czysto matematycznych do informatycznych.  Planujemy przeprowadzić część zajęć na  warsztatach wyjazdowych.

Przykład rozważanego problemu. Znaleźć układ równań zwyczajnych tak by rozwiązania w najkrótszym czasie zbiegały do dwóch różnych punktów.

Ze względu na otwarty charakter poruszanych problemów w naturalny sposób znajdziemy tu zagadnienia mogące być podstawą licencjatu czy pracy magisterskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Wykład jest naturalną kontynuacją wykładu Jana Peszka: "M'AI: Dynamika Kolektywna".

Literatura:

aktualne prace naukowe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)