Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do informatyki II (potok II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-112bWI2b
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki II (potok II)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Oczekuje się dobrej znajomości zagadnień ujętych w sylabusie przedmiotu Wstęp do informatyki I.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zasadami rozwiązywania problemów przy użyciu komputerów oraz praktyczna implementacja algorytmów.

Pełny opis:

 • Elementy analizy złożoności obliczeniowej: Rozmiar zadania. Złożoność czasowa i pamięciowa. Rząd złożoności. Wpływ rzędu złożoności na praktyczną przydatność algorytmu. Obliczanie złożoności prostych algorytmów (sortowanie i wyszukiwanie binarne). Obliczanie złożoności algorytmów rekurencyjnych (pamięciowej i czasowej).
 • Abstrakcyjne struktury danych i metody ich implementacji: Stosy, kolejki, kolejki priorytetowe. Przykłady użycia (algorytm Heap-Sort). Implementacja tablicowa. Wskaźniki. Dynamiczna alokacja pamięci. Listy. Listowa implementacja stosu, kolejki i kolejki priorytetowej. Drzewa binarnych wyszukiwań.
 • Grafy i algorytmy grafowe: Grafy i ich reprezentacje. Podstawowe algorytmy grafowe. Przeszukiwanie w głąb i wszerz.
 • Informacja o problemach NP-zupełnych i nierozstrzygalnych.
Literatura:

 • Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C. "Wprowadzenie do algorytmów", WNT, Warszawa, 2005.
 • L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, "Algorytmy i struktury danych", WNT, Warszawa 2002.
 • N. Wirth, "Algorytmy + struktury danych = programy".
 • N. Wirth, "Wstęp do programowania systematycznego".
 • D. Harel, "Rzecz o istocie informatyki".
 • Podręcznik do nauki wybranego języka programowania.
Efekty uczenia się:

Zna materiał wyłożony w trakcie wykładu i utrwalony na ćwiczeniach oraz laboratorium.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań.

W szczególności:

 • Potrafi przeprowadzić analizę kosztu algorytmów, wykorzystując równania różnicowe oraz twierdzenie o rekurencji uniwersalnej, m.in. algorytmów sortowania: Quicksort, Mergesort, itp.
 • Rozumie wpływ kosztu na praktyczną przydatność algorytmu oraz różnicę między kosztem obliczeniowym a pamięciowym.
 • Potrafi wykorzystać abstrakcyjne struktury danych (stosy, kolejki, kolejki priorytetowe, kopce, listy jedno- i dwukierunkowe, drzewa, grafy), zna podstawowe algorytmy obsługi tych struktur oraz umie zaimplementować je w omawianym na wykładzie języku programowania imperatywnego.
 • Zna przykłady klasycznych zastosowań abstrakcyjnych struktur danych oraz koszty algorytmów na nich opartych.
 • Zna i potrafi wykorzystać w praktyce techniki programistyczne takie jak rekurencja, zasada "dziel i rządź", programowanie zachłanne i dynamiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kiciak
Prowadzący grup: Maria Donten-Bury, Przemysław Kiciak, Ewa Madalińska-Bugaj, Anh Linh Nguyen, Przemysław Rutka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)