Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego specjalistycznego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IMNJASP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego specjalistycznego 1
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Oczekuje się, że uczniowie osiągną wysoki poziom znajomości języka angielskiego na poziomie C1 / C1+; mieć świadomość wagi samodzielnej nauki i przygotowania przed zajęciami; chętni do entuzjastycznego - ale krytycznego - zaangażowania się w materiały oraz do wyrażania (i przyjmowania) konstruktywnej krytyki swojej pracy.

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zostaną wprowadzeni w podstawową wiedzę na temat rozwoju i różnych kontekstów ESP. Dokładniej, skupią się na języku angielskim i jego praktycznym zastosowaniu w świecie współczesnej edukacji. Będą również mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności receptywnych i produktywnych na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwój umiejętności receptywnych, sporządzania notatek ze słuchania, rozszerzonych umiejętności słuchania, czytania w celu mówienia/prezentacji oraz wykorzystania multimediów w celu skupienia się na współczesnych zagadnieniach w ramach konkretnych tematów ESP. Ponadto kurs ma na celu rozwinięcie wykorzystania języka angielskiego/umiejętności akademickich na poziomie C1+ poprzez badanie źródeł w świecie ESP: czasopism, raportów, mediów internetowych. Mówiąc dokładniej, kurs koncentruje się na następujących obszarach: rejestr akademicki / styl / słownictwo; zwięzłość; zaawansowane kolokacje; niuanse i wielość znaczeń; negocjacje i podział władzy; język pieniędzy i finansów, zdrowie i dobre samopoczucie, prawniczy angielski i terminy metodologiczne. Ponadto ćwiczone są umiejętności produktywne: większa biegłość w prezentacjach: argumentowaniu, spekulowaniu, formułowaniu wniosków; Projekt PowerPointa; płynność mówienia: wymowa, intonacja i akcent; oraz korzystanie z notatek przy dłuższych zadaniach związanych z mówieniem/pisaniem.

Literatura:

Ahrens, S. (2017). How to take smart notes. Createspace.

Cohen, L. (2017). Research methods in education. Routledge.

Chandler, Kate et al. (2013). Pearson test of English academic practice tests plus. Pearson Longman.

Chitty, C. (2014). Educational policy in Britain. Contemporary Political Studies.

Dudley-Evans. (1998). Developments in English for specific purposes Cambridge.

McMahon, M. (2010). Contemporary issues in learning and teaching. Sage.

Mroz, Anne (ed). The times educational supplement. TES Global.

Paltridge, B. (2014). Handbook of English for special purposes. John Wiley.

IELTS materials (academic profile)

Lecturer’s own materials

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student będzie:

K_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych: językoznawstwo i pedagogika właściwą dla nauczania

języków obcych

K_W17 w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i

społecznego w języku angielskim: ich prawidłowości i zakłócenia.

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku

angielskim.

K_U03 dokonać oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków

obcych; diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia

oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy

kształcenia i wychowania.

K_U17 komunikować się na tematy specjalistyczne i argumentować

merytorycznie w języku angielskim z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

K_U18 porozumiewać się w języku angielskim, prowadzić debatę z

wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze

wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami

w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla

kierunku nauczanie języków obcych, w języku angielskim.

K_U19 przygotować zaawansowane prace pisemne w języku angielskim właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w

języku angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów.

K_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku angielskim (C1+) popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów (C1+).

K_U23 posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1+ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej.

K_U27 samodzielnie, przez całe życie, zdobywać wiedzę i rozwijać

umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych,

korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (TIK) w języku

angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr 5

Zaliczenie na ocenę na koniec semestru opiera się na:

Aktywny udział 30pkt

Esej 30 pkt

Krótka prezentacja 40pkt

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Carr
Prowadzący grup: Graham Carr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zostaną wprowadzeni w podstawową wiedzę na temat rozwoju i różnych kontekstów ESP. Dokładniej, skupią się na języku angielskim i jego praktycznym zastosowaniu w świecie współczesnej edukacji. Będą również mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności receptywnych i produktywnych na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Pełny opis:

Umiejętności receptywne

• Robienie notatek ze słuchania

• Rozszerzone umiejętności słuchania

• Czytanie do celów mówienia/prezentacji

• Korzystanie z multimediów w celu skupienia się na współczesnych problemach w określonych tematach ESP

• Rozwój praktycznych umiejętności językowych / akademickich na poziomie C1 / C2

• Poszukiwanie źródeł w świecie ESP: czasopisma, raporty, media internetowe

Lexis

• Rejestr akademicki / styl / słownictwo

• Zwięzłość

• Zaawansowane kolokacje

• Niuanse i wiele znaczeń

• Negocjacje i dzielenie się władzą

• Język pieniędzy i finansów, zdrowie i dobre samopoczucie, prawniczy angielski i terminologia metodologiczna

Umiejętności produkcyjne

• Rozwijanie biegłości w prezentacjach: argumentacja, spekulacja, formułowanie wniosków

• Projekt programu PowerPoint

• Płynność mówienia: wymowa, intonacja i akcent

• Używanie notatek do dłuższych zadań mówienia / pisania

Literatura:

Ahrens, S. (2017). How to take smart notes. Createspace.

Cohen, L. (2017). Research methods in education. Routledge.

Chandler, Kate et al. (2013). Pearson test of English academic practice tests plus. Pearson Longman.

Chitty, C. (2014). Educational policy in Britain. Contemporary Political Studies.

Dudley-Evans. (1998). Developments in English for specific purposes Cambridge.

McMahon, M. (2010). Contemporary issues in learning and teaching.

Mroz, Anne (ed). The times educational supplement. TES Global.

Paltridge, B. (2014). Handbook of English for special purposes. John Wiley.

Quigley, A. (2018). Closing the vocabulary gap. Fulton.

IELTS materials (academic profile)

Lecturer’s own materials

Uwagi:

Kurs jest zarówno synchroniczny, jak i asynchroniczny.

Sesje synchroniczne prowadzone są na platformie ZOOM / Google Meet. Terminy podane są w rozkładzie zajęć Centrum dla grupy. Obecność na każdej sesji jest obowiązkowa.

Nauczanie asynchroniczne: materiały i zadania będą dostarczane na platformie KAMPUS.

Studenci są ograniczeni do JEDNEJ nieobecności w semestrze zimowym 2021. W wyjątkowych sytuacjach skonsultuj się z nauczycielem przedmiotu.

Wszelkie prace domowe przesłane przez nauczyciela MUSZĄ mieć również trochę czasu w klasie przeznaczonego na opinie itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Carr
Prowadzący grup: Graham Carr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zostaną wprowadzeni w podstawową wiedzę na temat rozwoju i różnych kontekstów ESP. Dokładniej, skupią się na języku angielskim i jego praktycznym zastosowaniu w świecie współczesnej edukacji. Będą również mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności receptywnych i produktywnych na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Pełny opis:

Umiejętności receptywne

• Robienie notatek ze słuchania

• Rozszerzone umiejętności słuchania

• Czytanie do celów mówienia/prezentacji

• Korzystanie z multimediów w celu skupienia się na współczesnych problemach w określonych tematach ESP

• Rozwój praktycznych umiejętności językowych / akademickich na poziomie C1 / C2

• Poszukiwanie źródeł w świecie ESP: czasopisma, raporty, media internetowe

Lexis

• Rejestr akademicki / styl / słownictwo

• Zwięzłość

• Zaawansowane kolokacje

• Niuanse i wiele znaczeń

• Negocjacje i dzielenie się władzą

• Język pieniędzy i finansów, zdrowie i dobre samopoczucie, prawniczy angielski i terminologia metodologiczna

Umiejętności produkcyjne

• Rozwijanie biegłości w prezentacjach: argumentacja, spekulacja, formułowanie wniosków

• Projekt programu PowerPoint

• Płynność mówienia: wymowa, intonacja i akcent

• Używanie notatek do dłuższych zadań mówienia / pisania

Literatura:

Ahrens, S. (2017). How to take smart notes. Createspace.

Cohen, L. (2017). Research methods in education. Routledge.

Chandler, Kate et al. (2013). Pearson test of English academic practice tests plus. Pearson Longman.

Chitty, C. (2014). Educational policy in Britain. Contemporary Political Studies.

Dudley-Evans. (1998). Developments in English for specific purposes Cambridge.

McMahon, M. (2010). Contemporary issues in learning and teaching.

Mroz, Anne (ed). The times educational supplement. TES Global.

Paltridge, B. (2014). Handbook of English for special purposes. John Wiley.

Quigley, A. (2018). Closing the vocabulary gap. Fulton.

IELTS materials (academic profile)

Lecturer’s own materials

Uwagi:

Kurs jest zarówno synchroniczny.

Materiały i zadania będą dostarczane na platformie KAMPUS.

Studenci są ograniczeni do DWIE nieobecności w semestrze zimowym 2024. W wyjątkowych sytuacjach skonsultuj się z nauczycielem przedmiotu.

Wszelkie prace domowe przesłane przez nauczyciela MUSZĄ mieć również trochę czasu w klasie przeznaczonego na opinie itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)